بررسی جایگاه رسانه‌ها در ارتقای سـواد‌ رسـانه‌ای به منظور تحقق جامعة دانایی‌محور/ نوشته : سیدرضا نقیب السادات و پریسا فرهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با توجه به سیر تحولات در دنیا و گذر از جامعة اطلاعاتی و ورود به عصر جامعة دانایی،افزایش سواد رسانه‌ای کاربران از جمله الزامات رسانه‌ای برای تحقق جامعة دانایی‌محور است.جامعة دانایی مستلزم اتخاذ رویکرد آموزش دائمی ‌و مادام‌العمر برای شهروندان است. دسترسی همة شهروندان به آموزش‌های موردنیاز سرمایه‌گذاری در تولید و اشاعه دانش و افزایش سطح سواد رسانه‌ای جامعة راهبردی تعیین‌کننده در پیمودن مسیر توسعه مبتنی بر دانایی است. آموزش مادام‌العمر در جامعة دانایی بدان معناست که فهم چگونگی یادگیری بزرگسالان اهمیت یافته‌است و نیز باید به تسهیل و ترویج آموزش در طول زندگی اندیشید. آموزش از منظر سنّتی به‌معنای کسب دانش بود. امروزه این معنا به فراگیری مهارت‌های لازم برای عضویت در جامعه، تولید دانش و رشد قوای شناختی تحول‌یافته ‌است. بنابراین، آموزش یکی از فرایندهای اصلی جامعة دانایی است. فناوری‌های اطلاعاتی، ابزارهای جدیدی را برای تسهیل آموزش فراهم آورده‌اند. برای فهم فرصت‌های نو، به مطالعة الگوهای آموزشی نوین و طرح‌های فنی برای تأمین آموزش نیاز داریم.
اصطلاح جوامع یادگیرنده بیانگر نوع جدیدی از جامعه است که محدودیت‌های قدیمی‌ برای مکان و زمان کسب دانش سازمان‌یافته دیگر در آن اعمال نمی‌شود. یکی از وظایف جامعة یادگیرنده، بازاندیشی در پرتو کشفیات، کُنش‌های اجتماعی مستتر در تولید و انتقال دانش، آموزش، انتشار عمومی‌ دانش و یا به‌عبارت دیگر نقش آموزشی رسانه‌ها و ارتقای سطح سواد رسانه‌ای کاربران در جوامع یادگیرنده است. در این مقاله با بهره‌گیری از روش پیمایشی به بررسی اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و کارکردهای رسانه‌ها در ارتقای سواد رسانه‌ای به‌منظور تحقق جامعة دانایی‌محور خواهیم پرداخت

کلیدواژه‌ها