سواد رسانه‌ای و شیوه‌های نظارتی مادران بر مصـرف تلویزیـون‌های ماهواره‌ای نوجوانان/ نوشته : مهدی منتظر قائم و فاطمه حاجی کاظم طهرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بهعقیدةبرخیازصاحب­نظرانرسانه،شبکه‌های تلویزیونیماهواره‌ای ازپرمخاطب­ترینرسانه­هاهستندتاثیراتکهتأثیر بسزاییدرشکلگیریشخصیتافراددارد. ازآنجاکهبانزدیکشدنبهسنیننوجوانی،اهمیتنقشرسانه­هاوتأثیری کهبرنوجوانانمی­گذاردبیشترمی­شود،به‌نظرمی­رسدنگرانیوالدینازتأثیر ماهوارهبرفرزنداننوجوانشان،بیشترمی­شودونظارتخودرابرمصرفتلویزیون­هایماهواره­اینوجوانانبیشترمی­کنند.
باتوجهبهاهمیتبیشترنقشمادردرتربیتفرزند،بهنظرمی­رسدمادراندرنظارتبرمصرفتلویزیون­هایماهواره­ایفرزندانهمنقشپررنگ­تریدارند. نقشمادراندررابطهفرزندانورسانه­هارامی‌تواندرقالبانواعالگوهایتربیتیطبقه­بندیکردونظارتمادرانبرمصرفتلویزیون­هایماهواره­اینوجوانانرادرطیفیازحذفمصرفتاعدمنظارت  قرارداد.
دراینپژوهشبهدنبالیافتنپاسخبرایدوسؤالزیرهستیم:
— مادرانازچهاستراتژی­هاییبرایکنترلمصرفتلویزیون­هایماهواره­ایفرزنداننوجوانخوداستفادهمی­کنند؟
— سوادرسانه­ایمادرانچگونهبراینشیوه­هاینظارتیتأثیر می­گذارد؟
براییافتنپاسخایندوسؤالبا 30 مادرکهفرزندنوجواندارندمصاحبةعمیقشدوتأثیر سوادرسانه­ایبرشیوه­هایکنترلمادرانبرمصرفتلویزیون­هایماهواره­اینوجوانان­ بررسیودسته‌بندی شد. نتایجنشانمیدهدآموزشسوادرسانه­ایمادران،مهم‌ترین عاملدرانتخاباستراتژیکنترلیبرمصرفتلویزیون­هایماهواره­اینوجواناناست. فقدانسوادرسانه‌ایمادرانبرشیوةکنترلمصرفرسانه‌اینوجوانانشانتأثیرات نامناسبیمی‌گذارد.

کلیدواژه‌ها