سواد رسانه‌ای و شیوه‌های نظارتی مادران بر مصـرف تلویزیـون‌های ماهواره‌ای نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بهعقیدةبرخیازصاحب­نظرانرسانه،شبکه‌های تلویزیونیماهواره‌ای ازپرمخاطب­ترینرسانه­هاهستندتاثیراتکهتأثیر بسزاییدرشکلگیریشخصیتافراددارد. ازآنجاکهبانزدیکشدنبهسنیننوجوانی،اهمیتنقشرسانه­هاوتأثیری کهبرنوجوانانمی­گذاردبیشترمی­شود،به‌نظرمی­رسدنگرانیوالدینازتأثیر ماهوارهبرفرزنداننوجوانشان،بیشترمی­شودونظارتخودرابرمصرفتلویزیون­هایماهواره­اینوجوانانبیشترمی­کنند.
باتوجهبهاهمیتبیشترنقشمادردرتربیتفرزند،بهنظرمی­رسدمادراندرنظارتبرمصرفتلویزیون­هایماهواره­ایفرزندانهمنقشپررنگ­تریدارند. نقشمادراندررابطهفرزندانورسانه­هارامی‌تواندرقالبانواعالگوهایتربیتیطبقه­بندیکردونظارتمادرانبرمصرفتلویزیون­هایماهواره­اینوجوانانرادرطیفیازحذفمصرفتاعدمنظارت  قرارداد.
دراینپژوهشبهدنبالیافتنپاسخبرایدوسؤالزیرهستیم:
— مادرانازچهاستراتژی­هاییبرایکنترلمصرفتلویزیون­هایماهواره­ایفرزنداننوجوانخوداستفادهمی­کنند؟
— سوادرسانه­ایمادرانچگونهبراینشیوه­هاینظارتیتأثیر می­گذارد؟
برای یافتن پاسخ این دو سؤال با 30 مادر که فرزند نوجوان دارند مصاحبة عمیق شد و تأثیر سواد رسانه­ای بر شیوه­های کنترل مادران بر مصرف تلویزیون­های ماهواره­ای نوجوانان­ بررسی و دسته‌بندی شد. نتایج نشان می‌دهد آموزش سواد رسانه­ای مادران، مهم‌ترین عامل در انتخاب استراتژی کنترلی بر مصرف تلویزیون­های ماهواره­ای نوجوانان است. فقدان سواد رسانه‌ای مادران بر شیوة کنترل مصرف رسانه‌ای نوجوانانشان تأثیرات نامناسبی می‌گذارد

کلیدواژه‌ها