بررسی نقش رسانه در نظام تربیتی سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش: تأکید بر ضرورت آموزش سواد رسانه‌ای/ نوشته : شهناز هاشمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش با الهام از اسناد بالادستی و توجه به چشم‌انداز و اهداف راهبردی نظام جمهوری اسلامی ‌ایران،‌ چشم‌انداز و اهداف تعلیم و تربیت در افق 1404 هجری شمسی را تبیین کرده‌است. یکی از ابعاد مورد توجه در سند، نقش رسانه‌ها در تعلیم و تربیت است. درواقع در مبانی نظری تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی‌ و عمومی ‌جمهوری اسلامی ‌ایران، رسانه در کنار نظام آموزش‌و‌پرورش، خانواده و نهادهای غیردولتی به‌عنوان یکی از چهار رکن محسوب می‌شود. با توجه به اینکه قابلیت‌ها و ظرفیت‌های رسانه‌ها به‌گونه‌ای است که فرصت‌ها و تهدیداتی را در امر تربیت فراهم می‌سازد، این مقاله با استخراج و تأمل بر بندهای مرتبط با رسانه‌ها به دسته‌بندی آنها و بررسی ضرورت آموزش سواد رسانه‌ای برای نیل به اهداف متعالی سند تحول پرداخته‌است. به‌عبارت دیگر در این مطالعه اسنادی نشان داده شده‌است که تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش در حوزه رسانه‌ها در گرو تدوین برنامه‌ای منسجم برای آموزش سواد رسانه‌ای در سطوح مختلف مدارس است

کلیدواژه‌ها