تحلیل خبـررسانی نوشتـاری و تصـویری خبـرگزاری ایرنا و بی‌بی‌سی (BBC) از مسابقات المپیک 2012 لندن/ نوشته : علی محمد مزیدی و محمد رضا جهانگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش درصدد بررسی عملکرد و مقایسة‌ دو خبرگزاری داخلی و خارجی، ایرنا و بی‌بی‌سی(BBC)، استو هدف اصلی آن شامل تحلیل خبررسانی نوشتاری و تصویری خبرگزاری ایرنا و بی‌بی‌سی(BBC)از مسابقات المپیک 2012 لندن است.
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش کیفی و از نوع تحلیل‌ محتوا است. جامعة آماری تحقیق پیش‌رو نیز کلیة خبرهای ورزشی خبرگزاریهای ایرنا و بی‌بی‌سی(BBC) است که در مدت یکماه المپیک 2012 بر روی سایت منتشر شده‌است. بر روی سایت خبری بی‌بی‌سی(BBC)در مجموع123 خبر موجود بود که 120 اخبار مورد بررسی قرار گرفت و از بین 1000 خبر موجود ورزشی بر روی سایت خبری ایرنا، 120 خبر به روش نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک به‌عنوان نمونه انتخاب شد و دادهها با استفاده از نرمافزار آماری SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 
یافتههای تحقیق حاکی از آن بود که بین دو خبرگزاری در حوزههای نوع مطلب، عکس، سبک خبری، عناصر خبری و پوشش خبری براساس جنسیت تفاوت معنادار به لحاظ آماری وجود دارد؛ بهاین معنا که نوع مطلب رویدادگرا و عکسهای آرشیوی و همچنین سبک خبری هرم وارونه و عناصر خبری چه و که ایرنا بیش از بی‌بی‌سی(BBC)و توجه خبر ورزشی بانوان بی‌بی‌سی(BBC) بیش از ایرنا بود و در نهایت در زمینة موضوع ورزشی و ارزشهای خبری بین دو خبرگزاری تفاوتی معنادار به لحاظ آماری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Print News and Photo Coverage of 2012 London Olympic Games by IRNA and BBC

چکیده [English]

This paper intends to review the performances of the Islamic Republic News Agency (IRNA) and the British Broadcasting Media (BBC) and compare the two domestic and foreign news agencies. Our main objective is to analyze the print and photo coverage of the 1012 London Olympic Games by IRNA and BBC. The methodology of this research is qualitative and content analysis has been used. Its statistical population is all the sports news stories aired by IRNA and BBC within the month-long 2012 Olympic Games. BBC posted a total of 123 news stories of which 120 were reviewed in this study. From among 1000 news stories covered by IRNA, 120 were selected on the basis of systematic random sampling method and SPSS was used to analyze the data. The findings of the research indicate that there is a significant difference between the performance of the two news agencies in the fields of type of subject, photo, news writing style, news elements and news coverage on the basis of gender; that is the stories are event-oriented, pictures are archived ones, the news writing style is inverted pyramid and the news elements of ‘what’ and ‘who’ are used by IRNA more than BBC, while the latter showed more attention to stories about female athletes. On the subject and news values there was no significant difference from statistical point of view between the two news agencies

کلیدواژه‌ها [English]

  • content analysis
  • IRNA
  • BBC
  • 1012 Olympic
  • London