تحلیل خبـررسانی نوشتـاری و تصـویری خبـرگزاری ایرنا و بی‌بی‌سی (BBC) از مسابقات المپیک 2012 لندن/ نوشته : علی محمد مزیدی و محمد رضا جهانگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش درصدد بررسی عملکرد و مقایسة‌ دو خبرگزاری داخلی و خارجی، ایرنا و بی‌بی‌سی(BBC)، استو هدف اصلی آن شامل تحلیل خبررسانی نوشتاری و تصویری خبرگزاری ایرنا و بی‌بی‌سی(BBC)از مسابقات المپیک 2012 لندن است.
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش کیفی و از نوع تحلیل‌ محتوا است. جامعة آماری تحقیق پیش‌رو نیز کلیة خبرهای ورزشی خبرگزاریهای ایرنا و بی‌بی‌سی(BBC) است که در مدت یکماه المپیک 2012 بر روی سایت منتشر شده‌است. بر روی سایت خبری بی‌بی‌سی(BBC)در مجموع123 خبر موجود بود که 120 اخبار مورد بررسی قرار گرفت و از بین 1000 خبر موجود ورزشی بر روی سایت خبری ایرنا، 120 خبر به روش نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک به‌عنوان نمونه انتخاب شد و دادهها با استفاده از نرمافزار آماری SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 
یافتههای تحقیق حاکی از آن بود که بین دو خبرگزاری در حوزههای نوع مطلب، عکس، سبک خبری، عناصر خبری و پوشش خبری براساس جنسیت تفاوت معنادار به لحاظ آماری وجود دارد؛ بهاین معنا که نوع مطلب رویدادگرا و عکسهای آرشیوی و همچنین سبک خبری هرم وارونه و عناصر خبری چه و که ایرنا بیش از بی‌بی‌سی(BBC)و توجه خبر ورزشی بانوان بی‌بی‌سی(BBC) بیش از ایرنا بود و در نهایت در زمینة موضوع ورزشی و ارزشهای خبری بین دو خبرگزاری تفاوتی معنادار به لحاظ آماری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها