دیپلماسی رسانه‌ای و نقش آن در روابط بین‌الملل/ نوشته : سید نصرالله ساداتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

نظام بین‌المللی از آغاز دهة‌70 پس از سقوط دیوار برلین و تغییر حکومت‌های کمونیستی شرق اروپا و در‌‌ ‌پی آن با فروپاشی شوروی دچار تحول اساسی شده‌است. این تحول به‌ویژه پس از حادثة 11 سپتامبر با دگرگونی قابل توجهی در سیاست‌ها و روش‌ها روبه‌رو شد. در این شرایط جدید، رسانه‌ها به‌عنوان جلوداران اصلی این حرکت قلمداد می‌شوند.
امروزه دیگر رسانه مانند گذشته فقط منعکس‌کنندة رفتار سیاستمداران و کشورها نیستند، بلکه به‌عنوان بازیگران فعال در میدان سیاست در تصمیم‌سازی و حتی تصمیم‌گیری‌ها نقش مؤثری ایفا می‌کنند. در جوامعی مثل ایران که رسانه‌ها می‌توانند افراد را در حوزه‌های فرهنگی ترغیب کنند، این دیپلماسی نقش بسزایی دارد. در فضای موجود برای مقابله با تهاجم وسیع رسانه‌ای دشمنان نظام، یکی از راه‌های معقول و منطقی ایجاد جریان خبرسازی به‌عبارتی دیپلماسی رسانه‌ای فعال با همکاری نهادهای درگیر دیپلماسی همچون وزارت خارجه و ... است.
در این راستا شناخت دیپلماسی رسانه‌ای مهم و از اهمیت بسزایی برخوردار است، این مقاله در نظر دارد تا با روش توصیفی‌ـ تحلیلی، با تعاریف دیپلماسی و دیپلماسی عمومی، دیپلماسی رسانه‌ای را توصیف و نقش و کارکرد دیپلماسی رسانه‌ای، ابزارهای دیپلماسی رسانه‌ای و مفروضات کارکرد رسانه‌ها در عرصة دیپلماسی را بیان و در پایان مدل‌های دیپلماسی رسانه‌ای را تشریح کند

کلیدواژه‌ها