بررسی کارکرد روزنامه‌‌ها در اطلاع‌رسانی پیرامون ابعاد توسعه کارآفرینانه/ نوشته : محمد حسن مبارکی و مهرداد امیررضا یی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در سه دهة گذشته تصویر رسانه‌ها از کارآفرینان به‌طور چشمگیری تغییر کرده‌است اما رسانه‌ها چه اثری بر خط‌مشی کارآفرینی، آرمان‌ها و فعالیت‌ها دارد؟
وسایل ارتباط‌جمعی به‌ویژه مطبوعات با قدرت اطلاع‌رسانی قوی خود نقش بسیار مهمی در ابعاد آگاهی، دانش و ارزش‌های اجتماعی، اقتصادی و کارآفرینانه دارند و با اثرگذاری بر اندیشه‌ها می‌توانند بر حفظ ارزش‌های اجتماعی و توسعة انگیزة کارآفرینانه تأکید بورزند. ارزیابی عملکرد رسانه‌های مکتوب در اطلاع‌رسانی پیرامون ابعاد توسعة کارآفرینی می‌تواند به افکار عمومی جهت بخشیده و سرعت انتشار اطلاعات و اخبار در حوزة کارآفرینی را مورد تحقیق و سنجش قرار دهد. با توجه به پیچیدگی و رقابت تنگاتنگ موجود در بازار که البته با تحولات سریع محیط کسب و کار و نیز گذر از جامعة صنعتی به جامعة اطلاعاتی همراه است، کارآفرینی می‌تواند همچون محرک توسعة اقتصادی نقش مهمی در این مورد بازی کرده و موجب افزایش بهره‌گیری، اشتغال‌زایی و رفاه اجتماعی شود.
مطبوعات می‌توانند بر ارزش‌ها، رفتار و افکار فرد تأثیر بگذارند؛ لذا تحقیق حاضر تلاشی است برای پاسخ به این سؤال که چگونه مطبوعات می‌توانند با اطلاع‌رسانی دقیق، ابعاد کارآفرینی را توسعه دهند.
در این تحقیق برای دستیابی به ادبیات و مبانی نظری از روش کتابخانه‌ای و در بخش عملی تحلیل محتوایی از گزارش‌های علمی در مطبوعات، مصاحبه‌های کارآفرینان در مطبوعات و اخبار تحلیلی و تفسیری در زمینة کارآفرینی در مطبوعات استفاده شد. برای انجام این تحقیق تقریباً 2100 شماره از روزنامه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره در عرض یک‌سال مورد برر‌سی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که نقش مطبوعات در توسعه ابعاد کارآفرینی و نقش اطلاع‌رسانی آنها در ایجاد انگیزة کارآفرینانه بسیار اندک است. و بیشتر به اطلاع‌رسانی صرف و انعکاس فعالیت‌های انجام شده در این حوزه می‌پردازند

کلیدواژه‌ها