دوفضایی شدن جهان بازی‌ها و اولویت‌های ارزشی کاربران/ نوشته : سعیدرضا عاملی و منیژه اخوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

دوفضایی شدن زیست‌جهان معاصر بر ضرورت بازمهندسی تغییرات نوظهوری که در ترکیب و سرشت حیات اجتماعی ایجاد شده‌است، اذعان دارد، تغییراتی که برآیند منطقی ”دوظرفیتی‌شدن جهانِ دوفضایی شده“ است. در این میان، در پرتوی چنین ”توسعة واقعی‌ـ مجازی“ است که می‌توان از ”بازی‌های رایانه‌ای“ در کنار ”بازی‌های سنّتی“ نام برد و از توسعة قلمروی مطالعات صنعت بازیها در دو فضای واقعی و مجازی سخن به‌میان آورد. باید توجه داشت که گسترش قلمروی مطالعات بازی‌ها بر اساس دوظرفیتی‌شدن صنعت بازیها، تنها محدود به ظهور بازیهای رایانهای جدید و یا تغییر و بازآرایی و گسترش بازیهای سنّتی در فضایی جدید نیست و باید دیگر ظرفیتهای فضای مجازی را که میتوانند زمینة مطالعاتی در نظر گرفته شوند، مورد توجه قرار داد و از ظرفیتهای آنها در حوزههای تحقیقاتی استفاده کرد. در این مقاله با توجه به مسئلۀ مورد بررسی که اولویت­سنجی ارزشی کاربران وبگاههای اجتماعی و کاربرمحور در ارتباط با بازیهای رایانه‌ای“ است، از میان سازههای فضای مجازی، فضای وبگاهها مورد توجه قرار دارد. براین اساس، در این مقاله استخراج، دستهبندی و تحلیل اطلاعات از داده‌های مرتبط با نیازهای کاربران از وب‌گاه‌های اجتماعی و کاربرمحور بر اساس وبگاههای اجتماعی در ارتباط با بازیهای رایانهای در دو مرحله صورت میگیرد:الف. شناسایی وبگاههای اجتماعی و کاربرمحور در ارتباط با بازیهای رایانهای؛ و ب. فراتحلیل کیفی وبگاههای بازی‌های رایانهای.
روش‌شناسی مورد استفاده برای مطالعۀ موضوع مورد مطالعه، روش فراتحلیل کیفی است که در آن نظر کاربران انجمن‌های اینترنتی مقوله‌بندی شده و سپس تحلیل می‌شود. یافته­های این مطالعه نشان می­دهد که اولویت‌ها و انتظارات بازیکنان از بازی‌های رایانه‌ای در سطح ارزشی، ظرفیتی و محتوایی قابل تقسیم است و بر اساس پیشرفت فناوری وب، روند بازی­های رایانه­ای در آینده به سمت یکپارچگی دنیای بازی­ها با زندگی واقعی و همه‌جا حاضربودن و همه‌جا ممکن‌بودن بازی­ها در حرکت است

کلیدواژه‌ها