مدل‌های ارتباطی و ارتقای آگاهی از حقوق شهروندی (در رادیو و تلویزیون)/ نوشته : ابراهیم سپهوند , علی گرانمایه پور و مسلم ملکی حسنوند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تحولات تاریخی رسانه‌ها بیانگر وابستگی شدید اعتلای تفکر و آگاهی انسان به ابزارهای ارتباطی است. چنان‌که گسترش آگاهی، معرفت و تفکر به توانمندی‌های متعددی در انسان منجر شده‌است که امروزه شاهد آن هستیم. انسان در کسب و گسترش آگاهی و انتقال آن از راه پیام مدیون رسانه‌ها ‌است. در جامعة امروز رسانه‌ها با تولید و توزیع مطلوب اطلاعات نقش زیادی در بالا بردن آگاهی‌های گوناگون و ضروری به عهده می‌گیرند و جامعه را در نیل به تعالی و ترقی همه‌جانبه یاری می‌کنند.
در مقالة حاضر با استناد به داده‌های پژوهشی با به‌دست آوردن میزان آگاهی از حقوق شهروندی و میزان استفاده از رسانه‌های جمعی در میان مردم شهر خرم‌آباد و سپس با بررسی تحلیلی مدل‌های ارتباطی و به‌کارگیری این مدل‌ها در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی از نظر کارشناسان تلاش شده به بهبود وضعیت آگاهی از حقوق شهروندی پرداخته شود.
روش مطالعه پیمایشی بوده که نمونه‌ای 382 نفری از بین مردم شهر خرم‌آباد و نمونه 214 نفری از بین کارشناسان مورد آزمون قرار گرفته‌اند. براساس نتایج میزان آگاهی از حقوق شهروندی در میان مردم شهر خرم‌آباد یکسان نبوده، در میان ابعاد مختلف حقوق شهروندی بیشترین میزان مربوط به بُعد مدنی بود و بین میزان استفاده از رسانه‌های جمعی و آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین از میان مدل‌های ارتباطی، مدل مخاطب فعال و برجسته‌سازی بیشترین رابطه را با بهبود وضعیت آگاهی از حقوق شهروندی در رادیو و تلویزیون دارند.

کلیدواژه‌ها