رسانة موسیقی و جوانان ایرانی؛ با تمرکز بر موسیقی در تلویزیون‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان/ نوشته : عبدالله بیچرانلو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقالۀ پیش رو با اشاره به تعریفی از موسیقی، اهمیت و جایگاه رسانۀ موسیقی را در فضای نوین رسانه­ای که در آن رسانه­های نوین به‌ویژه رسانه­های تحت وب جایگاه ویژه­ای یافته­اند و شبکه­های تلویزیونی ماهواره­ای، به‌ویژه تلویزیون­های فارسی‌زبان گسترش زیادی یافته­اند، تببین می­کند. برخی از مهم‌ترین بازیگرانی که در این عرصه در کشورمان تأثیرگذارند و فعالیت آن‌ها به‌ویژه در دهۀ اخیر بر تولیدات موسیقیایی و فضای موسیقی و نیز چگونگی توجه مخاطبان جوان به موسیقی مؤثر بوده‌است، معرفی و نقش هر یک از آن‌ها و جایگاه آن‌ها از دهۀ 1380 تا امروز تحلیل و ارزیابی شده‌است. از مهم‌ترین نقش‌آفرینان در این عرصه، شبکه‌های تلویزیونی ماهواره­ای فارسی‌زبان هستند که تمرکز عمدۀ این مقاله بر آن‌هاست. از این رو برجسته‌ترین برنامه‌های این شبکه­ها که بر موسیقی متمرکزند و در سال­های اخیر مورد توجه بسیاری از مخاطبان قرار گرفته‌اند، تحلیل و ارزیابی می­شوند. در پایان برخی راهکارها و پیشنهادهایی برای سیاست‌گذاران و مدیران فرهنگی ارائه شده­اند

کلیدواژه‌ها