خشونت در مطبوعات/نوشته : گیتا علی آبادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

وجود رویدادهای حاوی برخورد درصفحات روزنامه، باعث هیجان و حتی برانگیختن حس همدلی یا خشم در خوانندگان می‌شود. ارائة گزارش‌هایی از جنگ، زلزله ، قتل و حتی افشای اسناد محرمانه دولتی نه‌تنها منجر به جذب مخاطب می‌شود بلکه افزایش طرفداران یک نشریه یا روزنامه را نیز می‌تواند در برداشته باشد. برای خشونت نمی‌توان پایانی متصور شد چراکه در شکل‌های مختلف نمود پیدا می‌کند. از گذشته تا به امروز انسان با خشونت زندگی کرده و شاید به دلیل این استمرار و گاه تغییر نحوة آن است که در تحقیقات و بررسی‌ها کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. بررسی‌ها بیشتر به تأثیرات رسانه‌های نوین در بروز خشونت می‌پردازند و بیشتر در قالب مطالعات موردی است، اما اینکه خشونت چگونه به روزنامه‌ها وارد شد و مطبوعات چگونه به آن می‌پردازند چندان دیده نمی‌شود. در این مقاله سعی می‌شود تا با نگاهی تاریخی، خشونت، سیر ورود خشونت به مطبوعات، نظریه‌هایی در این باب و تغییرشکل خشونت طی چنددهه گذشته مورد بررسی قرار گیرد

کلیدواژه‌ها