دیپلماسی رسانه‌ای؛ چـالش‌ها و تعـاملات رسانه‌ها و دستگاه‌های دیپلماتیک/ نوشته :رها خرازی آذر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقالة حاضر برگرفته از پژوهشی با هدف بررسی نتایج حاصل از مطالعات چالش‌ها و تعاملات دیپلماسی و رسانه‌ها و تأثیرات متقابل آن‌ها ‌است. و به‌دنبال گشودن دریچه‌ای به آن بخش از گفتمان ”دیپلماسی رسانه‌ای“ است که تا به امروز مورد مطالعه قرار گرفته و به برخی جوانب گستردة دیپلماسی رسانه‌ای امکان شناخته‌شدن داده‌است.
مقالة پیش‌رو ضمن بیان اهم تأثیرات محیط هوشمند نوین رسانه‌ای بر دیپلماسی و سیاست خارجی، به مباحثی چون تأثیرات متقابل رسانه‌ها و دستگاه‌های دیپلماسی و سیاست خارجی، چالش‌های حضور رسانه‌ها در عرصه‌های دیپلماتیک، سیاست‌ خارجی و روابط بین‌الملل، اخراج رسانه‌ها از مذاکرات دیپلماتیک و بالعکس، امکان بهره‌گیری از رسانه‌ها به‌منظور پیشبرد مذاکرات دیپلماتیک پرداخته‌است.

کلیدواژه‌ها