معرفی و ارزیابی مدل اقناعی احتمال موشکافی/ نوشته : علیرضا دهقان و آرین طاهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مدل ”احتمال موشکافی“ (Elaboration Likelihood Model)بیش از سه دهه به‌عنوان یکی از نظریه‌های مهم مطالعات اقناع در حوزة روان‌شناسی اجتماعی، ارتباطات و به‌دنبال آن‌ها در حوزة تبلیغات، مطرح‌شده و از جهات نظری و تجربی مورد نقد قرار گرفته‌است. نظر به اینکه مفاهیم و چارچوب نظری و عملی این مدل، کمتر در منابع فارسی‌زبان مورد تدقیق و ارزیابی قرار گرفته‌است، هدف از این مقاله، معرفی ابعاد و جنبه‌های مختلف مدل احتمال موشکافی وتحلیل چگونگی مفهوم‌سازی‌های پردامنة آن است. این هدف از طریق مرور، ارزیابی و نقد مفاهیم بنیادین این مدل و همچنین بازنگری در انتقادات مطرح‌شده از سوی سایر پژوهشگران  صورت گرفته‌است. در این مقاله خواهیم دید که مفهوم‌سازی‌های پیچیده مدل احتمال موشکافی، چگونه آن را از خاستگاه پارادایمی‌کمّی‌نگر و تجربی در پژوهش‌های علوم اجتماعی جدا می‌کند و به رویکردی کیفی‌نگر در مطالعات اقناع نزدیک می‌کند. 

کلیدواژه‌ها