واکاوی نقش تلفن همراه در تعاملات میان‌فردی و اجتماعی جوانان/ نوشته : شهناز هاشمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 
تلفنهمراهبر تعاملاتمیانفردیوارتباطاتاجتماعیتأثیرگذار است.بهموازاتگسترش استفاده از تلفن همراه درجوامعپیامدهایآنبرجنبه‌هایمختلفزندگیاجتماعییکی پس از دیگریپدیدارشدهوایننفوذروندرو بهرشدیراآغازکرده‌است.یکیازکاربردهایتلفنهمراهدرجوامعامروزیایجادیکتعاملوارتباطمیان‌فردی است که مطالعه پیش رو تلاش می‌کند نقشتلفنهمراهدرتعاملاتمیانفردیوارتباطاتاجتماعی را شناخته و در حد توان بهیکمدلمفهومیمناسببرایاستفادهمخاطبینازتلفنهمراهبرایبرقراریارتباطاتاجتماعیوتعاملاتمیانفردیدردانشجویان شهر تهران دست یابد.
اینتحقیقازنوعکاربردیاستوبادرنظرگرفتنموضوعپژوهش پیمایشیاست. جامعةآماریاینپژوهششاملکلیةدانشجویان 18 تا 25 سالشهرتهراندر سال 91 است. حجم نمونه بر مبنای جدول مورگان 340 نفر تعیین شد. از بین دانشگاه‌های سراسری، آزاد اسلامی، پیام نور و علمی‌کاربردی شهر تهران به‌روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و برای هر دانشگاه 90 دانشجونمونه (45دانشجو پسر، 45دانشجو دختر) انتخاب شد.
ابزار گردآوری داده پرسش‌نامه بود که از سه بخش پرسش‌نامة تلفن همراه (72/0=αپرسش‌نامة تعاملات میان‌فردی (79/0=α)، پرسش‌نامة ارتباطات اجتماعی (81/0=α) و بخش مربوط به گردآوری اطلاعات جمعیت‌شناختی ـ محقق ساخته استفاده شد.
این مطالعه نشان می‌دهد که روند رو به تغییری در نهادینه‌شدن تلفن همراه و شکل‌گیری اجتماعی آن در زندگی فردی کاربر در جریان است.

کلیدواژه‌ها