بررسی تفاوت‌های جنسیتی در پیش‌بینی‌کنندگی ویژگی‌های شخصیتی و ویژگی‌های محیط خانوادگی برای اعتیاد به اینترنت/ نوشته : امیدعلی مسعودی , مریم اسماعیلی نسب و فرزانه دهقان کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 
اعتیاد به اینترنت یک وابستگی فردی به استفاده از اینترنت است که با مشکلات روان‌شناختی، اجتماعی و یا مشکلاتی در شغل همراه است. محققان در تلاش‌اند تا عوامل زمینه‌ساز و پیش‌بینی‌کنندة این اختلال را دریابند. هدف پژوهش حاضر بررسی تفاوت‌های جنسیتی در پیش‌بینی‌کنندگی ویژگی‌های شخصیتی و ویژگی‌های محیط خانوادگی برای اعتیاد به اینترنت است.
برای تحقق هدف پژوهش حاضر، با استفاده از پرسش‌نامه‌های اعتیاد به اینترنت (IAD) یانگ، مقیاس ویژگی‌های شخصیتی (NEO-PI-R) کوستا و مک‌کری و پرسش‌نامة محیط خانوادة موس‌و‌موس به جمع‌آوری اطلاعات از نمونه‌ای 240 نفری شامل 120 دختر و 120 پسر از میان جامعۀ دانش‌آموزان دختر و پسر پایة اول دبیرستان‌های دولتی منطقة 5 آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 92ـ91، به شیوة خوشه‌ای تصادفی اقدام شد.
این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع تحقیق و از نظر هدف، تحقیقی پیمایشی و از نوع پژوهش‌های همبستگی است . به‌منظور بررسی سؤالات تحقیق از روش تحلیل رگرسیون هم‌زمان استفاده شد. نتایج نشان داد پسران بیش از دختران دچار اعتیاد به اینترنت می‌شوند (71/2 t=). در گروه دختران و پسران ویژگی‌های شخصیتی و محیط خانوادگی در مجموع 8/82 درصد و3/83 درصد از واریانس اعتیاد به اینترنت را تبیین می‌کند. همچنین در گروه دختران و پسران، متغیر‌های پیش‌بین عبارت‌اند از روان‌نژندی و وجدان‌گرایی که به‌صورت مثبت پیش‌بینی‌کنندة اعتیاد به اینترنت، برون‌گرایی، توافق‌پذیری و ویژگی رشدی فردی محیط خانوادگی به‌صورت منفی پیش‌بینی‌کنندة اعتیاد به اینترنت هستند. با توجه به نتایج حاصله می‌توان گفت، ویژگی‌های شخصیتی و مؤلفه‌های خانوادگی یکسانی در میان دختران و پسران زمینه‌ساز اعتیاد و وابستگی به اینترنت در میان آنان می‌شود

کلیدواژه‌ها