طراحی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر ارتقای بهـره‌وری سـرمایه‌های انسـانی رسـانة ملی/ نوشته : حسن خجسته باقرزاده و سعید علوی وفا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سرمایه‌های انسانی از ارکان رشد، توسعه و بقای هر سازمانی به‌شمار می­آید و نقش کلیدی در پیشبرد مأموریت­ها، هدف­ها، سیاست­ها، خط‌مشی­ها و استراتژی­های سازمان دارد. بهره­وری سرمایه‌های انسانی در راستای اهداف کلان و استراتژیک سازمان، مقوله‌ای مهم و راهبردی است به‌طوری‌که افزایش آن به‌عنوان یک ضرورت برای ارتقای سطح عملکرد در مسیر موفقیت سازمان تلقی می‌شود.
پژوهش حاضر با هدف طراحی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بهره­وری سرمایه‌های انسانی در راستای اهداف استراتژیک و چشم‌انداز رسانة ملی صورت گرفته‌است. هدف از این تحقیق کاربردی شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای بهره‌وری سرمایه‌های انسانی رسانة ملی و اولویت‌بندی آن‌ها است؛ لذا ابتدا مبادرت به شناسایی عوامل مؤثر بر بهره­وری مبتنی بر مرور ادبیات تحقیق کرده و با کمک شیوة تصمیم‌گیری چند شاخصه و تحلیل سلسله‌مراتبی و بررسی هم‌راستای آن با اهداف استراتژیک و چشم‌انداز رسانة ملی مبادرت به طراحی، تدوین و اولویت‌بندی این عوامل می‌کند.
براساس نتایج این تحقیق، اولویت عوامل به ترتیب عوامل مرتبط با شغل، عوامل فردی و شخصیتی، عوامل فیزیکی و روانی محیط کار، عوامل ایجادکنندة جوّ   صمیمیت و همکاری است

کلیدواژه‌ها