مشکلات فرهنگی و ارتباطی درکشورهای اسلامی استعمارزده (مورد مطالعه تونس)/ نوشته : مهدی محسنیان راد و محمد علی شاکری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

از میان 51 کشور اسلامی که اکثریت جمعیت آنان را مسلمانان تشکیل می‌دهند، 41 کشور در خاطرة تاریخی خود تجربة مستعمره‌بودن را دارند. عبور از دوران استعمار میراثی را بر جای گذاشته که گر چه در هر کشور می‌تواند مشخصه‌هایی مشابه و گاه متفاوت داشته باشد، اما اثر آن بر فرهنگ و ارتباطات این جوامع کم و بیش از مشخصه‌های مشابه برخوردار بوده‌است.
مقاله پس از تبیین مفهوم ”مشکلات اجتماعی“ برای بررسی مشکلات رسانه‌ها در کشور تونس به‌عنوان نمونة مورد بررسی به روابط میان دو نهاد ”حاکمیت“ و ”رسانه‌ها“ پرداخته و آن را در سه مقطع دوران استعمار، دوران پس از استعمار و دوران اخیر مشهور به ”بهار عربی“ دنبال کرده‌است.
مقاله نشان می‌دهد که رابطة عمودی و یک‌طرفة دولت‌ها با رسانه‌های تونس، آن‌ها را در دوران استعمار به ابزاری برای تحقق اهداف استعماری استعمارگران تبدیل کرده و پس از استقلال نیز با وجود برخوردهای شدید حکومت‌های استبدادی، تحکیم همین رابطة عمودی، هیچ‌وقت امکان ایفای نقش در توسعة کشور را به رسانه‌ها نداده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural and Communication Problems in Colonized Islamic Countries (Case Study: Tunisia)

چکیده [English]

From among 51 Islamic countries whose majority of population are Muslims, 41 countries have the experience of being a colony in their history. Passing through the colonialization era has left behind a heritage that – although it can have similar and sometimes different characteristics, its effects on culture and communication of these societies more or less have enjoyed similar features. After explaining the concept of “social problems” in order to review the media problem in Tunisia, as the case under study, the paper reviews relationships between the two institutions of “sovereignty” and “media” at three junctures of colonialization era, post-colonialization era and the recent era known as “Arab Spring”. The paper shows that vertical and unilateral relations of governments with Tunisian media, during the colonialization era, have turned them into tools for achievement of colonializataion goals of the colonizers. After gaining independence, with respect to the existence of severe encounters of despotic governments, reinforcement of these vertical relationships never gave the media the chance to play a role in the development of the country

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural and communication problems
  • colonialization
  • Islamic countries
  • Media
  • Tunisia