مشکلات فرهنگی و ارتباطی درکشورهای اسلامی استعمارزده (مورد مطالعه تونس)/ نوشته : مهدی محسنیان راد و محمد علی شاکری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

از میان 51 کشور اسلامی که اکثریت جمعیت آنان را مسلمانان تشکیل می‌دهند، 41 کشور در خاطرة تاریخی خود تجربة مستعمره‌بودن را دارند. عبور از دوران استعمار میراثی را بر جای گذاشته که گر چه در هر کشور می‌تواند مشخصه‌هایی مشابه و گاه متفاوت داشته باشد، اما اثر آن بر فرهنگ و ارتباطات این جوامع کم و بیش از مشخصه‌های مشابه برخوردار بوده‌است.
مقاله پس از تبیین مفهوم ”مشکلات اجتماعی“ برای بررسی مشکلات رسانه‌ها در کشور تونس به‌عنوان نمونة مورد بررسی به روابط میان دو نهاد ”حاکمیت“ و ”رسانه‌ها“ پرداخته و آن را در سه مقطع دوران استعمار، دوران پس از استعمار و دوران اخیر مشهور به ”بهار عربی“ دنبال کرده‌است.
مقاله نشان می‌دهد که رابطة عمودی و یک‌طرفة دولت‌ها با رسانه‌های تونس، آن‌ها را در دوران استعمار به ابزاری برای تحقق اهداف استعماری استعمارگران تبدیل کرده و پس از استقلال نیز با وجود برخوردهای شدید حکومت‌های استبدادی، تحکیم همین رابطة عمودی، هیچ‌وقت امکان ایفای نقش در توسعة کشور را به رسانه‌ها نداده‌است.

کلیدواژه‌ها