شناخت رابطه‌ بازی‌های رایانه‌ای و مؤلفه‎های هوش هیجانی در میان دانش‎آموزان پسر تهرانی/ نوشته : فاطمه نوری و فاطمه بنیادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از مقالة حاضر مطالعة رابطه بین بازی رایانه‌ای و هوش هیجانی است. سؤال اصلی پژوهش این است که چه رابطه‌ای میان ”هوش هیجانی“ و ”میزان“ و ”سابقة استفاده از بازیهای رایانه‏ای“ در بین دانشآموزان پسر تهرانی وجود دارد؟ روش به‌کار رفته در این پژوهش، پیمایش است. به این منظور تعداد 150 نفر از دانش‌آموزان پسر شهر تهران در مقطع دبیرستان (متوسطه دوم) از طریق نمونهگیری خوشهای چند مرحله‏ای برای پرکردن پرسشنامه انتخاب شدند. نتایج این پژوهش نشان داد اغلب دانشآموزان روزانه بین یک تا دو ساعت بازی رایانهای میکنند و اغلب آنان بیش از هشت‌سال است که به بازی رایانهای مشغول شده‌اند.بر اساس نتایج این تحقیق، بین برخی از مؤلفههای هوش هیجانی از جمله خودآگاهی هیجانی، واقع‌گرایی، مؤلفه کنترل تکانش و انعطاف‏پذیری  با میزان و سابقة استفاده از بازی رایانه­ای رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understanding the Relationship between Computer Games and Components of Emotional Intelligence Among Male Students in Tehran

چکیده [English]

The present paper aims at studying the relationship between computer games and emotional intelligence. The main question of the research is what is the relationship between “emotional intelligence” and the “extent” and “background of using computer games” among male students in Tehran? Survey method has been used in this research and to this end, 150 male high school students in Tehran were selected through multiple-stage cluster sampling for filling in the questionnaire. The results of the study showed that most students played computer games between one to two hours a day and most of them have been playing computer games for more than eight years. Based on the results of the research, there is a meaningful relationship between some components of emotional intelligence such as emotional self-consciousness, realism, impulse control component and flexibility with the extent and background of playing computer games

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computer Games
  • motives to engage in computer game
  • Emotional intelligence
  • male students in Tehran