شناخت رابطه‌ بازی‌های رایانه‌ای و مؤلفه‎های هوش هیجانی در میان دانش‎آموزان پسر تهرانی/ نوشته : فاطمه نوری و فاطمه بنیادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از مقالة حاضر مطالعة رابطه بین بازی رایانه‌ای و هوش هیجانی است. سؤال اصلی پژوهش این است که چه رابطه‌ای میان ”هوش هیجانی“ و ”میزان“ و ”سابقة استفاده از بازیهای رایانه‏ای“ در بین دانشآموزان پسر تهرانی وجود دارد؟ روش به‌کار رفته در این پژوهش، پیمایش است. به این منظور تعداد 150 نفر از دانش‌آموزان پسر شهر تهران در مقطع دبیرستان (متوسطه دوم) از طریق نمونهگیری خوشهای چند مرحله‏ای برای پرکردن پرسشنامه انتخاب شدند. نتایج این پژوهش نشان داد اغلب دانشآموزان روزانه بین یک تا دو ساعت بازی رایانهای میکنند و اغلب آنان بیش از هشت‌سال است که به بازی رایانهای مشغول شده‌اند.بر اساس نتایج این تحقیق، بین برخی از مؤلفههای هوش هیجانی از جمله خودآگاهی هیجانی، واقع‌گرایی، مؤلفه کنترل تکانش و انعطاف‏پذیری  با میزان و سابقة استفاده از بازی رایانه­ای رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها