بررسی نقش روابط عمومی و تکریم ارباب‌رجوع بر عملکرد سازمانی؛ سازمان پزشکی قانونی/ نوشته : علی محمد مزیدی , حسین اسلامی و علیرضا اشرفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

عملکرد سازمانی نتایج قابل اندازه‌گیری تصمیمات و اقدامات سازمانی است که نشان‌دهندة میزان موفقیت و دستاوردهای کسب شده‌است و تابعی است از کارایی و اثربخشی عملیات سازمانی؛ در حقیقت سنجش عملکرد یک هدف نیست بلکه ابزاری است برای سنجش اثربخشی مدیریت و اطلاع‌یابی از اتفاقات و چرایی آنها. در این تحقیق سعی شده با استفاده از متغیرهایی چون روابط عمومی (متغیر درون‌سازمانی) و مشتری‌مداری و تکریم ارباب‌رجوع (متغیر برون‌سازمانی) عملکرد و نحوة بازخورد سازمان پزشک قانونی را مورد سنجش قرار داد. روابط عمومی یکی از عواملی است که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تسریع و تسهیل روند کاری سازمان انجام دهد. وظیفه و رسالت اصلی روابط ‌عمومی مشخص‌کردنزمینه‌های کاری و شیوه‌های مطلوب و مناسب برخورد با ارباب‌رجوع در سازمان و اجرایدقیق طرح تکریم با رضایت‌خاطر متصدی مربوطه است. چارچوب نظری تحقیق مبتنی بر نظریة کرونیک و دیدگاه سیستمی است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار پژوهش پرسشنامه است که بر روی 190 نفر از کارکنان سازمان پزشکی قانونی که به صورت تمام شماری انتخاب شده‌اند صورت گرفته‌است. اطلاعات به‌دست آمده با استفاده از آماری استنباطی و آزمون‌های (رگرسیون خطی، ضریب پیرسون، ...) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس دیدگاه اکثر پاسخگویان  عملکرد روابط عمومی(5/59درصد)، رضایت­ ارباب‌رجوع(4/58) و تکریم ارباب‌‌رجوع (8/55‌درصد) در سازمان پزشکی قانونی در سطح متوسطی است.
مطابق یافتههای تبینی بین عملکرد سازمان پزشکی قانونی و متغیرهای تکریم ارباب‌‌رجوع (53/0r=)، روابط عمومی)55/0 r=)، مشتری‌مداری (55/0r=) و روابط عمومی و رضایت مشتری (43/0r=)رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ به‌عبارتی با کارایی بیشتر روابط عمومی و تکریم ارباب رجوع، رضایت ارباب‌رجوع در سازمان پزشک قانونی میزان عملکرد سازمان هم رشد و بهبود می‌یابد. بر اساس ضرایب بتا  36/0Bمتغیر تکریم ارباب‌‌رجوع (36‌درصد) از تغییرات و نوسانات گرایش به عملکرد سازمان پزشکی قانونی را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها