بررسی اهداف و انگیزه‌های دانشجویان از کاربست شبکه‌های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، شهید بهشتی و محقق اردبیلی)/ نوشته : مهدی معینی کیا , عادل زاهد بابلان , ابراهیم آریانی و علی خالق خواه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 
یکی از تأثیر­گذارترین سرویس­های ارائه شده در اینترنت شبکه­های اجتماعی مجازی است. از‌این­رو تحقیق حاضر با هدف بررسی اهداف و انگیزة دانشجویان از کاربست شبکه­های اجتماعی مجازی و مطالعة مقایسه­ای آنها انجام گرفت. روش پژوهش از نظر راهبرد اصلی: کمی؛ از نظر راهکار اجرایی: میدانی؛ از نظر تکنیک تحلیلی: توصیفی‌ـ همبستگی بود. جامعة آماری را دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، شهید بهشتی و محقق اردبیلی در سال تحصیلی 1393ـ1392، با حجم تقریبی20 هزار نفر تشکیل می‌داد. روش نمونه‌گیری از نوع تصادفی ساده بود. حجم نمونه با توجه  به مدل کرجسی‌ـ مورگان و با در نظر گرفتن خطای 05/0 = α ؛ قریب به 377 نفر در نظر گرفته شد که از این تعداد 308 پرسشنامه قابل تحلیل بود. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامة محقق ساختة شبکه‌های اجتماعی مجازی (با پایایی 66/0 = ‌α)، استفاده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری spss20 و آزمون­های موزس، یومان­ویتنی، جان­خیر، کروسکال والیس و اسپیرمن انجام گرفت. نتایج نشان داد از مجموع دانشجویان مورد بررسی 6/28‌درصد، به‌صورت روزانه از شبکه­های مجازی استفاده می­کنند. 39درصد به‌صورت متوسط، روزانه حداقل مدت یک ساعت و 9/16درصد روزانه دو ساعت از شبکه­های اجتماعی استفاده می­کنند. 8/81 درصد دانشجویان حداقل در یکی از شبکه‌های اجتماعی مجازی عضو هستند. از بین شبکه­های اجتماعی مختلف، فیس­بوک با 88/63درصد بیشترین کاربر را دارد. کاربست شبکه‌های اجتماعی مجازی عمومی با هدف تعامل با دوستان برابر با 8/58درصد بیشترین درصد و کاربست این‌گونه جوامع مجازی با هدف انجام کارهای پنهانی و خصوصی با 5/5‌درصد کمتر­ین درصد را به خود اختصاص داده‌اند. در دانشجویان مذکر بالاترین درصد مربوط به استفاده از شبکه‌های مجازی تخصصی و عمومی برای فعالیت­های علمی و پژوهشی و بعد از آن برای فعالیت­های سرگرمی است. در دانشجویان دختر بالاترین درصد استفاده از شبکه‌ها با هدف سرگرمی و بعد از آن فعالیت­های علمی و پژوهشی است. دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر از شبکه‌های اجتماعی مجازی استفاده می‌کنند و دانشجویان دختر و پسر از نظر نوع کاربست شبکه‌های اجتماعی با یکدیگر دارای تفاوت معنی­دار هستند. دانشجویان دارای عملکرد تحصیلی مختلف (خوب، متوسط و ضعیف)، از لحاظ میزان استفاده و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی باهم تفاوت معنی­دار ندارند و در نهایت هرچه میزان آگاهی از شبکه‌های اجتماعی مجازی در بین دانشجویان بیشتر باشد، به همان اندازه استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی نیز بیشتر است و بالعکس.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing the Goals and Motivation of Students in Applying Virtual Social Networks (A case study of post-graduate students of Tehran universities, Allameh Tabatabai, Shahid Beheshti and Mohaqeq Ardebili)

چکیده [English]

One of the most effective services offered in the Internet is the virtual social networks. Therefore, the present research work was conducted with the aim of reviewing goals and motivations of students in applying virtual social networks and their comparative study. The research method was quantitative in terms of the main strategy, field study in terms of conducting, and descriptive-correlational in terms of analytic technique. The research population comprising approximately 20,000 students, were the post-graduate students of the universities of Tehran, Allameh Tabatabai, Shahid Beheshti and Mohaqeq Ardebili in the Iranian academic year 1392-1393(2013-2014). The study used simple random sampling method. Using the Kerjesi- Morgan formul and considering the standard significance level of 0/05, the sample size was approximately 377 students. The questionnaires of 308 students were analyzed. A researcher-made questionnaire of the virtual social networks (with reliability coefficient of 0.66) was used to collect data. SPSS20 statistical software as well as Moses, Yuman-Whitney, John Kheir, Kruskal-Wallis and Spearman tests were used to analyze the data. The findings showed that out of the total, 28.6% of the students participating in this study used the virtual networks on daily basis. Some 39% used the social networks at least one hour and 16.9% two hours a day on average. Some 81.8% of the students were member of at least one of the virtual networks. Among different social networks Facebook, with 63/88%, has the largest users. Application of public virtual social networks with an aim of interaction with friends has the highest percentage, with 58.8%, and application of such virtual communities with an aim of doing clandestine and private works has the lowest percentage, with 5/5%. In the male students, the highest percentage is related to using specialized and general virtual networks for scientific and research activities and then for entertainment activities.
In the female students, the highest percentage of using the networks is related to entertainment and then to scientific and research activities. Male students use the virtual social networks more than female students and female and male students in terms of application of social networks are different.
Students with different academic performance (good, average and weak), in terms of the extent of use and type of using social networks do not have significant difference and ultimately the higher the extent of awareness of virtual social networks among students, to the same extent the higher the use of virtual social networks is and vice versa.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet tools
  • virtual social networks
  • Higher education
  • Students