بررسی اهداف و انگیزه‌های دانشجویان از کاربست شبکه‌های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، شهید بهشتی و محقق اردبیلی)/ نوشته : مهدی معینی کیا , عادل زاهد بابلان , ابراهیم آریانی و علی خالق خواه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 
یکی از تأثیر­گذارترین سرویس­های ارائه شده در اینترنت شبکه­های اجتماعی مجازی است. از‌این­رو تحقیق حاضر با هدف بررسی اهداف و انگیزة دانشجویان از کاربست شبکه­های اجتماعی مجازی و مطالعة مقایسه­ای آنها انجام گرفت. روش پژوهش از نظر راهبرد اصلی: کمی؛ از نظر راهکار اجرایی: میدانی؛ از نظر تکنیک تحلیلی: توصیفی‌ـ همبستگی بود. جامعة آماری را دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، شهید بهشتی و محقق اردبیلی در سال تحصیلی 1393ـ1392، با حجم تقریبی20 هزار نفر تشکیل می‌داد. روش نمونه‌گیری از نوع تصادفی ساده بود. حجم نمونه با توجه  به مدل کرجسی‌ـ مورگان و با در نظر گرفتن خطای 05/0 = α ؛ قریب به 377 نفر در نظر گرفته شد که از این تعداد 308 پرسشنامه قابل تحلیل بود. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامة محقق ساختة شبکه‌های اجتماعی مجازی (با پایایی 66/0 = ‌α)، استفاده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری spss20 و آزمون­های موزس، یومان­ویتنی، جان­خیر، کروسکال والیس و اسپیرمن انجام گرفت. نتایج نشان داد از مجموع دانشجویان مورد بررسی 6/28‌درصد، به‌صورت روزانه از شبکه­های مجازی استفاده می­کنند. 39درصد به‌صورت متوسط، روزانه حداقل مدت یک ساعت و 9/16درصد روزانه دو ساعت از شبکه­های اجتماعی استفاده می­کنند. 8/81 درصد دانشجویان حداقل در یکی از شبکه‌های اجتماعی مجازی عضو هستند. از بین شبکه­های اجتماعی مختلف، فیس­بوک با 88/63درصد بیشترین کاربر را دارد. کاربست شبکه‌های اجتماعی مجازی عمومی با هدف تعامل با دوستان برابر با 8/58درصد بیشترین درصد و کاربست این‌گونه جوامع مجازی با هدف انجام کارهای پنهانی و خصوصی با 5/5‌درصد کمتر­ین درصد را به خود اختصاص داده‌اند. در دانشجویان مذکر بالاترین درصد مربوط به استفاده از شبکه‌های مجازی تخصصی و عمومی برای فعالیت­های علمی و پژوهشی و بعد از آن برای فعالیت­های سرگرمی است. در دانشجویان دختر بالاترین درصد استفاده از شبکه‌ها با هدف سرگرمی و بعد از آن فعالیت­های علمی و پژوهشی است. دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر از شبکه‌های اجتماعی مجازی استفاده می‌کنند و دانشجویان دختر و پسر از نظر نوع کاربست شبکه‌های اجتماعی با یکدیگر دارای تفاوت معنی­دار هستند. دانشجویان دارای عملکرد تحصیلی مختلف (خوب، متوسط و ضعیف)، از لحاظ میزان استفاده و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی باهم تفاوت معنی­دار ندارند و در نهایت هرچه میزان آگاهی از شبکه‌های اجتماعی مجازی در بین دانشجویان بیشتر باشد، به همان اندازه استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی نیز بیشتر است و بالعکس.

کلیدواژه‌ها