بررسی میزان تأثیر تماشای شبکه‌های ماهواره‌ای بر نحوة گذران اوقات فراغت دانشجویان/ نوشته : بهاره نصیری و پریا شهاب الدین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

استفاده روزافزون از رسانه‌ها سبب دگرگون‌شدن نحوة گذران اوقات فراغت و فعالیت‌های فراغتی شده‌است. رسانه‌های نوین فضاهای فراغتی چندگانه‌ای را برای مخاطبان فراهم کرده‌اند. این رسانه‌ها خصوصاً ماهواره سبب شده‌اند که فراغت از حالت محلی خارج شده و وجة جهانی و بین‌المللی به خود گیرد. هدف مقاله حاضر این است که به بررسی میزان تأثیر تماشای شبکه‌های ماهواره‌ای بر نحوة گذراندن اوقات فراغت دانشجویان بپردازد. این پژوهش به‌لحاظ هدف کاربردی است و از نظر نوع داده کمّی و از حیث روش از نوع  تحقیقات پیمایشی مقطعی است. جامعة آماری کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران است. شیوة نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 345 نفر تعیین شده‌است. از پرسش‌نامه جهت گردآوری اطلاعات و از نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده‌است. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شده‌است. در سطح استنباطی از آزمون کلموگروف اسمیرنوف و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده‌است. یافته‌ها نشان داد که تماشای ماهواره بر نحوة گذراندن اوقات فراغت دانشجویان تأثیر مستقیم دارد؛ به این معنا که هر چه دانشجویان ساعت بیشتری را به تماشای شبکه‌های ماهواره‌ای می‌گذرانند نحوة گذراندن اوقات فراغتشان بیشتر تغییر می‌کند. فراوانی و درصد پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه نشان داد که دانشجویان اوقات فراغت خود را  بیشتر با مهمانی ” پارتی“ ورزش و رفتن به  باشگاه و تماشای فیلم در خانه و خرید در مراکز تجاری می‌گذرانند. بیشترین میانگین مربوط به گویه ”مهمانی و پارتی“ بود و به این معنا است که تماشای شبکه‌های ماهوار‌ه‌ای بر شرکت در مهمانی و پارتی تأثیر زیادی داشته‌است و کمترین میانگین مربوط به گویه ” شرکت در مراسم عبادی و مذهبی“ و” شرکت در انجمن‌های علمی و ادبی“ است که این بدان معنا است که تماشای شبکه‌های ماهوار‌ه‌ای باعث شده دانشجویان کمتر در مراسم عبادی و مذهبی و در انجمن‌های علمی و ادبی شرکت کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining Effects of Watching Satellite TV Networks on Spending Leisure Time of University Students

چکیده [English]

The growing use of the media has resulted in transformation of the process of spending leisure time and activities. New media have provided multiple spaces for leisure time of the audience. These media, especially the satellite TV, have caused leisure to come out of its domestic status and assume global and international standing. This paper aims to examine the effects of watching satellite TV networks on the process of spending leisure time by university students. This study is an applied research work in terms of objectives, quantitative in terms of the data and cross-sectional survey in terms of methodology. All the higher education students of the Faculty of Management and Economy of the Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran are the population of this research work. The sampling method is stratified random sampling and the sample size has been determined 345 students by using the Cochran formula. Questionnaires have been used to collect data and the SPSS software for the analysis of the data. The analysis of the data has been conducted on the two levels of descriptive and inferential. At the inferential level the Kolmogorov–Smirnov test and Pearson correlation test have been used. The results showed that watching satellite TV has direct effect on spending leisure time by students, i.e. the more time the students spend on watching satellite TV networks the more the style of spending their leisure time will be changed. The frequency and percentage of responding to the questions of the questionnaire indicated that the students spend their leisure time mostly by going to parties, exercising and going to gyms, watching movies at home and shopping at shopping centers. The highest average related to the item of “party”, that is to say watching satellite TV networks has been highly effective on going and participating in parties and the lowest average related to the item of “participating in religious ceremonies” and “attending scientific and literary gatherings”. This means that watching satellite TV networks has resulted in less participation of the students in religious ceremonies and in scientific and literary gatherings

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satellite networks
  • leisure time
  • Students