بررسی میزان تأثیر تماشای شبکه‌های ماهواره‌ای بر نحوة گذران اوقات فراغت دانشجویان/ نوشته : بهاره نصیری و پریا شهاب الدین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

استفاده روزافزون از رسانه‌ها سبب دگرگون‌شدن نحوة گذران اوقات فراغت و فعالیت‌های فراغتی شده‌است. رسانه‌های نوین فضاهای فراغتی چندگانه‌ای را برای مخاطبان فراهم کرده‌اند. این رسانه‌ها خصوصاً ماهواره سبب شده‌اند که فراغت از حالت محلی خارج شده و وجة جهانی و بین‌المللی به خود گیرد. هدف مقاله حاضر این است که به بررسی میزان تأثیر تماشای شبکه‌های ماهواره‌ای بر نحوة گذراندن اوقات فراغت دانشجویان بپردازد. این پژوهش به‌لحاظ هدف کاربردی است و از نظر نوع داده کمّی و از حیث روش از نوع  تحقیقات پیمایشی مقطعی است. جامعة آماری کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران است. شیوة نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 345 نفر تعیین شده‌است. از پرسش‌نامه جهت گردآوری اطلاعات و از نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده‌است. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شده‌است. در سطح استنباطی از آزمون کلموگروف اسمیرنوف و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده‌است. یافته‌ها نشان داد که تماشای ماهواره بر نحوة گذراندن اوقات فراغت دانشجویان تأثیر مستقیم دارد؛ به این معنا که هر چه دانشجویان ساعت بیشتری را به تماشای شبکه‌های ماهواره‌ای می‌گذرانند نحوة گذراندن اوقات فراغتشان بیشتر تغییر می‌کند. فراوانی و درصد پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه نشان داد که دانشجویان اوقات فراغت خود را  بیشتر با مهمانی ” پارتی“ ورزش و رفتن به  باشگاه و تماشای فیلم در خانه و خرید در مراکز تجاری می‌گذرانند. بیشترین میانگین مربوط به گویه ”مهمانی و پارتی“ بود و به این معنا است که تماشای شبکه‌های ماهوار‌ه‌ای بر شرکت در مهمانی و پارتی تأثیر زیادی داشته‌است و کمترین میانگین مربوط به گویه ” شرکت در مراسم عبادی و مذهبی“ و” شرکت در انجمن‌های علمی و ادبی“ است که این بدان معنا است که تماشای شبکه‌های ماهوار‌ه‌ای باعث شده دانشجویان کمتر در مراسم عبادی و مذهبی و در انجمن‌های علمی و ادبی شرکت کنند.

کلیدواژه‌ها