کمپین‌های رسانه‌ای و پیشگیری از جرائم سازمان‌یافته/ نوشته : غلامحسین بیابانی , شهناز هاشمی و افسانه مظفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقالة حاضر میزان اثرگذاری کمپین­های رسانه­ای در زمینه پیشگیری از جرائم سازمان‌یافته را مورد بررسی قرار می­دهد. در یک کمپین پیشگیری از جرم که از طریق عمومی‌سازی انجام می­شود دارای اهمیت­های مختلف است. کمپین­های رسانه­ای به‌دلیل برخورداری از مخاطبان متنوع دارای تأثیرات چندجانبه است؛ آموزش اعضای جامعه در خصوص جرائم باعث می­شود میزان گزارش‌دهی شهروندان نسبت به جرم و به‌دنبال آن اخبار وقایع مجرمانه بالا برود. در‌واقع نتیجة این کمپین ممکن است تغییر رفتار نباشد بلکه باعث توجه بیشتری به این جرائم خواهد شد. اما عمده اهداف این‌گونه کمپین­ها را می­توان به موارد ذیل برشمرد: انتقال اطلاعات به بزهکاران و بزه‌دیدگان بالقوه، آگاه‌سازی جامعه نسبت به مشکلات بزهکاری، معرفی سازوکارهای تقویت آماج جرم، هشدار در خصوص افزایش گشت‌های پلیس.
براین‌اساس این مقاله تلاش دارد با توجه به کمپین­های رسانه­ای در پیشگیری از جرائم سازمان­یافته به این سؤالات پاسخ گوید:
برای افزایش آگاهی عمومی نسبت به جرائم سازمان‌یافته چه نوع اطلاعاتی باید ارائه شود؟ جامعة مخاطبین هدف شامل چه کسانی باید باشد؟ اطلاعات مورد نظر از چه طرقی باید به عموم منتقل شود؟ چه کمپینی دارای اثرگذاری بیشتری است؟
با این حال نگارندگان تلاش دارند ابعاد گوناگون کمپین­های رسانه­ای را مورد کنکاش قرار دهند.

کلیدواژه‌ها