مطالعة تطبیقی شیوه‌های تأمین مالی سازمان‌های رسانه‌ای رادیویی و تلویزیونی عمومی و تحت مالکیت دولتی در دنیا/ نوشته : سیاوش صلواتیان و مهدی محسنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی شیوه‌های تأمین مالی سازمان‌های رسانه‌ای رادیویی و تلویزیونی عمومی و تحت مالکیت دولتی در دنیا صورت پذیرفت. در این پژوهش به مطالعه تطبیقی 58 سازمان رسانه‌ای رادیویی و تلویزیونی در 49 کشور جهان اقدام شد. اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه تطبیقی از طریق بررسی وب‌‌گاه، گزارش‌ها و عملکردهای مالی، یادداشت‌ها و تحلیلی‌های مرتبط با این سازمان‌ها به‌دست آمد. در این بررسی، 17 شیوة تأمین مالی احصا و سپس این شیوه‌ها در 9 دسته تقسیم‌بندی شد. این 9 دسته شامل ”بودجة دریافتی از جانب دولت“، ” اخذ هزینة دریافت از مخاطبان“، ”پخش تبلیغات بازرگانی“، ” کمک از طرف افراد، مجموعه‌ها و نهادها“، ”دریافت حق اشتراک“، ”جذب حامیان مالی“، ”مالیات به‌شیوه‌های مختلف“، ”فروش محصولات و خدمات“ و ”سایر“ بود. از بین این 9 دسته، ”پخش تبلیغات بازرگانی“ با 26/63درصد بیشترین استفاده را در میان این سازمان‌های رسانه‌ای به خود اختصاص داد و سپس دسته‌های ” اخذ هزینة دریافت از مخاطبان“ با 2/61درصد و ”بودجة دولتی“ با 9/44درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. همچنین در این بررسی مشخص شد تفاوت مهمی در خصوص شیوه‌های تأمین مالی بین سازمان‌های رسانه‌ای در کشورهای اروپایی و غیراروپایی وجود دارد. در کشورهای اروپایی به‌ترتیب ” اخذ هزینة دریافت از مخاطبان“، ”پخش تبلیغات بازرگانی“ و ”بودجة دولتی“ بیشترین استفاده را داشتند؛ در حالی‌که در کشورهای غیراروپایی، ترتیب کاملاً برعکس بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Financing Mechanism of World’s Public and State-Owned Broadcasting Organizations

چکیده [English]

 
The present research work was conducted with an aim of identifying financing methods of public and state-owned broadcasting organizations in the world. This research has conducted comparative study on 58 radio and television organizations in 49 world countries. The required data in this comparative study was collected through reviewing the websites, financial reports and records, viewpoints and analyses related to these organizations. In this study, 17 financing methods were identified and then the methods were classified in 9 groups.
These groups included “government-allocated budget”, “radio/TV license fees”, “commercials”, “assistance from individuals, complexes and institutions”, “subscription fees”, “sponsors”, “taxes in different ways”, “selling products and services”, and “others”. From among the 9 groups, “commercials”, with 63/26%, top the list of these groups followed by “radio/TV license fees” with 61/2% and “government-allocated budget” with 44/9%. Also it was clarified in this research work that there is an important difference in the financing methods among media organization in European and non-European countries. In European countries “radio/TV license fees”, “commercials”, and “government-allocated budget” stand on top of the list of these groups respectively while in non-European countries the order is completely the contrary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public media organizations
  • state-owned media organizations
  • media economics
  • financing mechanisms
  • income generating