مطالعة تطبیقی شیوه‌های تأمین مالی سازمان‌های رسانه‌ای رادیویی و تلویزیونی عمومی و تحت مالکیت دولتی در دنیا/ نوشته : سیاوش صلواتیان و مهدی محسنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی شیوه‌های تأمین مالی سازمان‌های رسانه‌ای رادیویی و تلویزیونی عمومی و تحت مالکیت دولتی در دنیا صورت پذیرفت. در این پژوهش به مطالعه تطبیقی 58 سازمان رسانه‌ای رادیویی و تلویزیونی در 49 کشور جهان اقدام شد. اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه تطبیقی از طریق بررسی وب‌‌گاه، گزارش‌ها و عملکردهای مالی، یادداشت‌ها و تحلیلی‌های مرتبط با این سازمان‌ها به‌دست آمد. در این بررسی، 17 شیوة تأمین مالی احصا و سپس این شیوه‌ها در 9 دسته تقسیم‌بندی شد. این 9 دسته شامل ”بودجة دریافتی از جانب دولت“، ” اخذ هزینة دریافت از مخاطبان“، ”پخش تبلیغات بازرگانی“، ” کمک از طرف افراد، مجموعه‌ها و نهادها“، ”دریافت حق اشتراک“، ”جذب حامیان مالی“، ”مالیات به‌شیوه‌های مختلف“، ”فروش محصولات و خدمات“ و ”سایر“ بود. از بین این 9 دسته، ”پخش تبلیغات بازرگانی“ با 26/63درصد بیشترین استفاده را در میان این سازمان‌های رسانه‌ای به خود اختصاص داد و سپس دسته‌های ” اخذ هزینة دریافت از مخاطبان“ با 2/61درصد و ”بودجة دولتی“ با 9/44درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. همچنین در این بررسی مشخص شد تفاوت مهمی در خصوص شیوه‌های تأمین مالی بین سازمان‌های رسانه‌ای در کشورهای اروپایی و غیراروپایی وجود دارد. در کشورهای اروپایی به‌ترتیب ” اخذ هزینة دریافت از مخاطبان“، ”پخش تبلیغات بازرگانی“ و ”بودجة دولتی“ بیشترین استفاده را داشتند؛ در حالی‌که در کشورهای غیراروپایی، ترتیب کاملاً برعکس بود.

کلیدواژه‌ها