ضرورت ایجاد شهر رسانه‌ای بر اساس سند چشم‌انداز 1404/ نوشته : احسان پوری و مریم رباطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سند چشم‌انداز توسعة 20 ساله کشور که آمال جامعة ‌ایرانی را در دو دهة آینده ترسیم و اهداف برنامه‌های پنج‌سالة توسعة کشور را با حضور در متن تحولات و پیشرفت‌های جهانی تبیین می‌کند، بر توسعة دانایی‌محور و گسترش صنایع پیشرفته تأکید دارد. فناوری‌های جدید، مقدمة دستیابی به اهداف کلان علمی، صنعتی، اقتصادی و فرهنگی به‌شمار می‌آید. امروزه صنعت رسانه، به‌عنوان اصلی‌ترین وسیلة مورد استفاده در حوزه‌های ارتباطات فرهنگی، نیازمند مکانی است که با دسترسی و بهره‌گیری از فناوری‌های مبنا، بتواند عرصة فرهنگ را تغذیه و نیازهای آن را مرتفع کند. در ایران تأسیس مدیاسیتی یکی از مقوله‌های مورد توجه در عرصة فعالیت‌های فرهنگی‌هنری است که در صورت فراهم‌شدن شرایط و مقتضیات لازم به‌سوی مطالعه و عملیاتی‌کردن آن باید گام برداشت. بدیهی است، با تأسیس و راه‌اندازی مدیاسیتی رونق‌بخشی به فعالیت‌های هنری، فرهنگی و اطلاع‌رسانی کشور و همچنین ارتقای سطح رقابت آن در منطقه و جهان امکان‌پذیر است. در این مقاله ابتدا با ارائة تعریفی از مفهوم شهر و بیان استعاره‌های شهری که در ادبیات امروز دنیا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ به تعریف مفهومی ‌شهر رسانه‌ای، معرفی ابعاد و ویژگی‌های آن پرداخته و سپس با تبیین شهرهای رسانه‌ای در قالب خوشه‌های صنعتی فرهنگی به ضرورت ایجاد آن بر اساس اسناد فرادستی پرداخته می‌شود

کلیدواژه‌ها