چیستی سازمان‌های رسانه‌ای/ طاهر روشندل اربطانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

از آنجایی که رسانه‌ها از مهم‌ترین ابزار دسترسی به اهداف در هر جامعه‌ای محسوب می‌شوند، مدیریت آنها یکی از نقاط مهم اتصالشان با نظام‌های سیاسی و اجتماعی است. رشد چشمگیر انواع رسانه‌های جمعی در چند دهة اخیر و افزایش نقش‌های  اجتماعی آنها باعث شده‌است که آنها از ابعاد مختلف مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرند و یکی از این ابعاد بُعد مدیریتی آنها است. ویژگی‌های خاصی در سازمان‌های رسانه‌ای وجود دارد که مدیریت آنها را نسبت به دیگر سازمان‌ها متمایز می‌سازد. در این مقاله تلاش شده تا 12 ویژگی خاص این سازمان‌ها که بر مبنای تدقیق نظری شکل گرفته‌است، ارائه شود. این ویژگی‌ها عبارت‌اند از: چند ماهیتی‌بودن سازمان‌های رسانه‌ای، تنوع کارکردی، تفاوت در ماهیت گیرندگان خدمات، تفاوت در ماهیت محصول، درگیری مداوم با قوانین، حساسیت‌های منابع انسانی، ماهیت محیط، چالش ایجاد تعادل بین خواسته‌های نظام سیاسی و افکار عمومی، دشواری سنجش اثربخشی، در معرض ارزیابی و قضاوت دائمی‌‌بودن، شبکة گسترده و سریع توزیع و نهایتاً اهمیت عامل زمان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quiddity of Media Organizations

چکیده [English]

Given that the media are considered as the most important tools for reaching the targets in any society, their management is one of the most important points of their connection with political and social systems. The remarkable growth of various kinds of mass media in recent decades and expansion of their social roles have prompted that research works would be conducted on them form different dimensions, one of which is their management dimension. There are specific characteristics in media organizations which differentiate their management in comparison with other organizations. This paper has tried to present 12 special features of these organizations which have taken shape on the basis of theoretical scrutiny. 
These features include multiple characteristics of media organizations, functional diversity, difference in the nature of the service users, difference in the nature of the product, constant conflict with regulations, human resources sensitivity, the nature of the environment, the challenge of creating a balance between demands of the political system and the public opinion, difficulty of assessing the effectiveness, being exposed to constant assessment and judgment, broad and quick network of distribution, and finally the importance of the time factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • Media Organizations
  • Media Management