چیستی سازمان‌های رسانه‌ای/ طاهر روشندل اربطانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

از آنجایی که رسانه‌ها از مهم‌ترین ابزار دسترسی به اهداف در هر جامعه‌ای محسوب می‌شوند، مدیریت آنها یکی از نقاط مهم اتصالشان با نظام‌های سیاسی و اجتماعی است. رشد چشمگیر انواع رسانه‌های جمعی در چند دهة اخیر و افزایش نقش‌های  اجتماعی آنها باعث شده‌است که آنها از ابعاد مختلف مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرند و یکی از این ابعاد بُعد مدیریتی آنها است. ویژگی‌های خاصی در سازمان‌های رسانه‌ای وجود دارد که مدیریت آنها را نسبت به دیگر سازمان‌ها متمایز می‌سازد. در این مقاله تلاش شده تا 12 ویژگی خاص این سازمان‌ها که بر مبنای تدقیق نظری شکل گرفته‌است، ارائه شود. این ویژگی‌ها عبارت‌اند از: چند ماهیتی‌بودن سازمان‌های رسانه‌ای، تنوع کارکردی، تفاوت در ماهیت گیرندگان خدمات، تفاوت در ماهیت محصول، درگیری مداوم با قوانین، حساسیت‌های منابع انسانی، ماهیت محیط، چالش ایجاد تعادل بین خواسته‌های نظام سیاسی و افکار عمومی، دشواری سنجش اثربخشی، در معرض ارزیابی و قضاوت دائمی‌‌بودن، شبکة گسترده و سریع توزیع و نهایتاً اهمیت عامل زمان

کلیدواژه‌ها