تحلیل نشانه‌شناختی ترانه‌های سیاه و رابطة آن با واقعیت‌های اجتماعی دهة 80 نوشتة نعمت‌الله فاضلی اقبال خالدیان مهراوه فردوسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مهم‌ترین هدف این مقاله رسیدن به مفاهیمی در ترانه‌های سیاه موسیقی پاپ است که در بر دارندة درون‌مایه‌هایی از واقعیت‌های اجتماعی دهة 80  باشد. برای رسیدن به مفاهیم مورد ‌نظر، ترانه‌هایی که مریم حیدرزاده و محسن چاوشی سروده و با صدای محسن چاوشی منتشر شد‌ه‌اند، برگزیده‌ شده است. چارچوب نظری و روش مورد استفاده در این مقاله رهیافت مارکسیستی است و به طور ویژه، از آموزه‌های این مکتب فکری استفاده کرده‌ایم. پس از تحلیل متون انتخابی، بر اساس مدل تحلیلی مهم‌ترین نتایج به دست آمده بر اساس سؤال مقاله، در سه دستـه رمزگان مطرح شـده است: دستة نخست واژه‌هـایی هستنـد کـه درون‌مایة اصلی آنها فریاد اعتراض و نوخواهی است. دستة دوم، واژه‌هایی است که دوری از معشوق، آرزوی نفرین و مرگ یار بی‌وفا و خودکشی عاشق است. دستة سوم از مفاهیم، شامل گزاره‌ها و واژه‌هایی هستند که در بردارندة امید به بازگشت روشنایی و باوفا بودن یار است. به لحاظ عاشقانه بودن ترانه‌ها و ویژگی‌های این نقطه و روشنایی، در قالب یک معشوق باوفا و متفاوت از دیگران و هیجان‌آفرین ترسیم شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semiotic Analysis of ‘Dark Songs’ and Their Relationship with Social Realities of 2000s Nematollah Fazelli, Eqbal Khaledian & Mehraveh Ferdosi

چکیده [English]

The main purpose of this paper is to arrive at concepts in dark pop songs that include the themes of the social realities of the 2000s. To develop the above-mentioned concepts, songs written by Maryam Heydarzadeh and Mohsen Chavoshi and sung by Mohsen Chavoshi have been selected. The theoretical framework and the method used in this study are Marxist approaches and, in particular, the teachings of this school of thought have been applied. After analyzing the selected texts based on the analytical model, the most important findings have been set forth based on the question of the survey in three categories of codes: The first category consists of the words and codes whose main theme is the cry of protest and call for modernism. The second category includes words concerning separation from one’s beloved, cursing and wishing death for the disloyal lover and committing suicide by the lover. The third category of concepts consists of propositions and words that contain the hope for the return of the light and the lover’s loyalty.
Due to its romance, the songs and the characteristics of this spot and the light are depicted in the form of a loyal lover who is sensational and different from others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semiotics
  • Dark Songs
  • Pop Music
  • Mohsen Chavoshi