طراحی مدل حفظ کارکنان دانشی سازمان‌های رسانه‌ای آینده نوشتة سیّدمهدی شریفی مهدی‌یار راشد  هادی سابقی

چکیده

حفظ و نگهداری کارکنان موضوع مهمی است که سازمان‌ها با آن مواجه‌ هستند. این در مورد کارکنان دانشی حیاتی‌تر است، چراکه دانش ارزشمندترین سرمایة سازمان محسوب می‌شود. کارکنان سهیم در سرمایة ذهنی، کارکنان دانشی نامیده می‌شوند و این سرمایه در سازمان‌های رسانه‌ای حضور قابل ملاحظه‌ای دارد. با عنایت به اینکه عرصة رسانه شاهد تحولات گسترده‌ای است، آینده‌پژوهی می‌تواند نقش مهمی را در این عرصه ایفا کند؛ زیرا موجب روشن شدن دیدگاه برنامه‌ریزان نسبت به رویدادها، فرصت‌ها و چالش‌های احتمالی آینده می‌شود. آینده‌پژوهی از طریق کاهش ابهام‌ها و تردیدهای فرساینده، توانایی انتخاب هوشمندانه را افزایش می‌دهد. البته در این پژوهش صرفاً با بهره‌گیری از برخی مفاهیم آینده‌پژوهی تلاش شده است تا تصویر واضح‌تری از رسانه‌های آینده ترسیم شود. ابتدا در قالب پیشینة نظری به مفاهیم آینده‌پژوهی، کارکنان دانشی و رسانه پرداخته و سپس پیشینة تجربی موضوع حفظ کارکنان دانشی سازمان‌های رسانه‌ای آینده را بررسی می‌کنیم. با توجه به اینکه در این موضوع خاص پیشینة تجربی چندانی وجود ندارد، با رویکردی آینده‌نگرانه، به ‌وسیلة ابزار مصاحبه، اقدام به دریافت نظر خبرگان شد و با روش کیفی تحلیل تم، مصاحبه‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در پایان، مدل مفهومی، نمایی از ارتباطات را میان فرایند پژوهش و یافته‌های هر بخش ارائه می‌دهد تا به ‌وسیلة آن و با دسته‌بندی و تلفیق یافته‌ها به نتایج کاربردی برسیم.

کلیدواژه‌ها