تدوین مدل روابط عمومی مطلوب نهادهای انقلاب اسلامی نوشتة علیرضا حسینی پاکدهی رحمان سعیدی سیّدرضا نقیب‌السادات رحیم نریمانی چکیده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر درصدد تدوین مدل روابط عمومی مطلوب برای نهادهای انقلاب اسلامی است. لذا ضمن مروری بر سوابق تجربی و نظری، با استفاده از روش کیفی و از نوع مصاحبة نیمه‌استاندارد با 15 نفر از خبرگان حوزة روابط عمومی که به صورت روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند؛ داده‌های پژوهش گردآوری و برای تحلیل داده‌ها از تحلیل مضمون و از روش شبکه مضامین استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد روابط عمومی مطلوب نهادهای انقلابی، بر اساس مصاحبة نیمه‌استاندارد با خبرگان از 4 مقولة کلی(مضامین فراگیر) مدیریتی، الکترونیکی، محتوایی و سرمایة اجتماعی سازمانی، 9 مقولة جزئی(مضامین سازمان‌یافته) اصلی،23 مقوله جزئی(مضامین سازمان‌یافته) فرعی و در نهایت با 139 مضمون پایه‌ای به اشباع نظری رسیده است. پس از احصاء مضامین، نگارة شبکة مضامین روابط عمومی مطلوب نهادهای انقلابی ترسیم شد. به منظور اعتبارسنجی مدل تدوین‌شده از روش ارزیابی به شیوة ارتباطی و همچنین به منظور پایایی سنجی اقدام به استفاده از همکار محقق شد که میزان توافق به دست آمده 90%  بوده است.  

کلیدواژه‌ها