تدوین مدل روابط عمومی مطلوب نهادهای انقلاب اسلامی نوشتة علیرضا حسینی پاکدهی رحمان سعیدی سیّدرضا نقیب‌السادات رحیم نریمانی چکیده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر درصدد تدوین مدل روابط عمومی مطلوب برای نهادهای انقلاب اسلامی است. لذا ضمن مروری بر سوابق تجربی و نظری، با استفاده از روش کیفی و از نوع مصاحبة نیمه‌استاندارد با 15 نفر از خبرگان حوزة روابط عمومی که به صورت روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند؛ داده‌های پژوهش گردآوری و برای تحلیل داده‌ها از تحلیل مضمون و از روش شبکه مضامین استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد روابط عمومی مطلوب نهادهای انقلابی، بر اساس مصاحبة نیمه‌استاندارد با خبرگان از 4 مقولة کلی(مضامین فراگیر) مدیریتی، الکترونیکی، محتوایی و سرمایة اجتماعی سازمانی، 9 مقولة جزئی(مضامین سازمان‌یافته) اصلی،23 مقوله جزئی(مضامین سازمان‌یافته) فرعی و در نهایت با 139 مضمون پایه‌ای به اشباع نظری رسیده است. پس از احصاء مضامین، نگارة شبکة مضامین روابط عمومی مطلوب نهادهای انقلابی ترسیم شد. به منظور اعتبارسنجی مدل تدوین‌شده از روش ارزیابی به شیوة ارتباطی و همچنین به منظور پایایی سنجی اقدام به استفاده از همکار محقق شد که میزان توافق به دست آمده 90%  بوده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formulation of a PR Model Favored by Islamic Revolution’s Institutions Alireza Hossinie Pakdehi, Rahman Saeedie, Sayed Reza Naghibolsadat & Rahim Narimani

چکیده [English]

The present research sought to develop an optimal public relations model for the Islamic Revolution institutions. So, reviewing the experimental background and the literature in this field, the research data were collected using qualitative method and semi-standard interview with 15 public relations experts selected by purposeful sampling. Thematic analysis method and thematic network technique were used to analyze the data. Based on a semi-standard interview with experts, the research findings showed that a public relations favored by revolutionary institutions would reach theoretical saturation at four general categories (comprehensive themes) of management, electronic, content and organizational social capital; nine main minor categories (organized themes), 23 secondary minor categories (organized themes); and ultimately 139 fundamental themes. The thematic network diagram of the public relations favored by revolutionary institutions was drawn after specifying the themes. In order to validate the developed model, the communication evaluation method was applied and for the purpose of reliability the method of employing a research colleague was used. The agreement reached was 0.90

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Relations
  • revolutionary institutions
  • Management
  • organizational social capital
  • Electronic
  • content