آینده‌شناسی دولت و رسانه نوشتة محمدمهدی مظاهری مجید کافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر تلاش می‌کند تا به عنوان یکی از نخستین گام‌ها در این مسیر، به آینده‌شناسی نسبت دولت و رسانه در بستر تحولات تکنولوژیک و فرهنگی پیش رو بپردازد. با توجه به تغییراتی که طلیعة آن از هم‌اکنون به‌وضوح آشکار است، سرشت و سرنوشت رسانه به طور کلی، در حال دگردیسی است. این پژوهش با رویکرد و روش‌شناسی آینده‌پژوهانه احتمالات ممکن در باب آیندة رسانه را بررسی کرده و توضیح می‌دهد در هر یک از سناریوهای پیش رو دولت چه نسبتی با رسانه خواهد داشت و از چه میزان توان کنترل رسانه برخوردار خواهد بود. برای انجام این مهم پژوهشگران حاضر ابتدا چارچوب مفهومی و روش‌شناسی انتخابی خود (روش سناریو نویسی) را تشریح کرده و سپس به تدوین سه سناریو از آیندة دولت و رسانه خواهند پرداخت. این سه سناریو عبارت‌اند از: 1. رقابت بین بازیگران دولتی و غیردولتی برای تسلط بر رسانه، 2. جامعة شبکه‌ای سلسله مراتبی؛ ورود به دوران تاریک کنترل اطلاعات و 3. جامعة شبکه‌ای باز؛ شروع دوران برابری اطلاعاتی و عصر روشنگری. در پایان نیز این سه سناریو بر اساس آینده‌های ممکن، محتمل و مطلوب بررسی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Futures Studies of Government and Media Mohammad Mehdi Mazaheri & Majid Kafi

چکیده [English]

The present research tries to address the future of the relationship between the government and the media in the context of technological and cultural developments as one of the first steps in this direction. Due to the changes the manifestation of which is already evident, the nature and fate of the media in general are in the process of transformation. By adopting a futuristic approach and methodology, this study examines the future possibilities of the media and explains how in each of the scenarios the government will deal with the media and how much would it be able to control the media.
To accomplish this important task, researchers outline their conceptual framework and their methodology (scenario writing method) and then develop three scenarios about the future of the government and the media. These three scenarios are: 1) Competition between government and non-government actors on domination over the media, 2) Hierarchical network society, the entry into the dark time of information control, 3) Open network society; the beginning of the era of information equality and the Enlightenment. In the end, these three scenarios will be examined based on possible, likely and ideal future prospects

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futures Studies
  • Media
  • Scenario
  • Hierarchical Network Society
  • Open Network Society