آینده‌شناسی دولت و رسانه نوشتة محمدمهدی مظاهری مجید کافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر تلاش می‌کند تا به عنوان یکی از نخستین گام‌ها در این مسیر، به آینده‌شناسی نسبت دولت و رسانه در بستر تحولات تکنولوژیک و فرهنگی پیش رو بپردازد. با توجه به تغییراتی که طلیعة آن از هم‌اکنون به‌وضوح آشکار است، سرشت و سرنوشت رسانه به طور کلی، در حال دگردیسی است. این پژوهش با رویکرد و روش‌شناسی آینده‌پژوهانه احتمالات ممکن در باب آیندة رسانه را بررسی کرده و توضیح می‌دهد در هر یک از سناریوهای پیش رو دولت چه نسبتی با رسانه خواهد داشت و از چه میزان توان کنترل رسانه برخوردار خواهد بود. برای انجام این مهم پژوهشگران حاضر ابتدا چارچوب مفهومی و روش‌شناسی انتخابی خود (روش سناریو نویسی) را تشریح کرده و سپس به تدوین سه سناریو از آیندة دولت و رسانه خواهند پرداخت. این سه سناریو عبارت‌اند از: 1. رقابت بین بازیگران دولتی و غیردولتی برای تسلط بر رسانه، 2. جامعة شبکه‌ای سلسله مراتبی؛ ورود به دوران تاریک کنترل اطلاعات و 3. جامعة شبکه‌ای باز؛ شروع دوران برابری اطلاعاتی و عصر روشنگری. در پایان نیز این سه سناریو بر اساس آینده‌های ممکن، محتمل و مطلوب بررسی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها