جایگاه اخلاق حرفه‌ای در عملکرد روزنامه‌نگاران مطبوعات امروز ایران نوشتة مهدخت بروجردی علوی  مهدیه شکری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقالة حاضر به موضوع جایگاه اخلاق حرفه‌ای در عملکرد روزنامه‌نگاران مطبوعات امروز ایران پرداخته است. در این پژوهش با 20 نفر از روزنامه‌نگاران، ‌استادان ارتباطات، حقوقدانان و مدیران مسئول روزنامه‌ها مصاحبة عمقی انجام گرفته است. نظریة‌ هنجاری مطبوعات و تأکید بر مفهوم عینیت چارچوب نظری این پژوهش را تشکیل می‌دهد. در چارچوب مفهومی این پژوهش، بر نظریة مسئولیت اجتماعی و مفهوم عینیت تأکید شده است. بنابراین پرسش‌های تحقیق با توجه به این چارچوب و در قالب گویه‌ها و موقعیت‌های اخلاقی، غیراخلاقی و تردیدآمیز طراحی شده‌اند. در این سوال‌ها مصاحبه‌شوندگان هر کدام در پاسخ به سوال، دلیل خود را نیز توضیح داده‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد بین مصاحبه شوندگان درباره اخلاقی، غیراخلاقی یا تردیدآمیز بودن بسیاری از موقعیت‌هایی که روزنامه‌نگاران با آن مواجه می‌شوند، اتفاق نظر وجود ندارد. به طوری که رعایت نشدن اخلاق حرفه‌ای در روزنامه‌نگاری، به امری طبیعی بین بسیاری از روزنامه‌نگاران تبدیل شده است. یکی از دلایل این امر، عدم وجود قانونی مشخص و شفاف در زمینة اخلاق روزنامه‌نگاری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Status of Professional Ethics in Performance of Iranian Print Media Journalists Today Mahdokht Boroujerdi Alavi & Mahdiyeh Shokri

چکیده [English]

This paper addresses the role of professional ethics in the performance of Iranian print media journalists today. In this study, in-depth interviews were conducted with 20 journalists, communication professors, jurists and newspaper managing directors. The press normative theory and emphasis on the objectivity concept form the theoretical framework of this research. In the conceptual framework of this research, emphasis is laid on the theory of social responsibility and the objectivity concept. Therefore, research questions are designed within this framework and in terms of statements as well as ethical, unethical and controversial situations. Replying the questions, the interviewees have also explained their reasons for their choices of answers. The study findings indicate that there is no consensus among the interviewees about the ethical, unethical or controversial nature of the many situations that journalists are confronted with. This is to the extent that failure to observe professional ethics in journalism has become a natural occurrence among many journalists. One reason for this is the absence of specific and transparent legal framework for journalism ethics

کلیدواژه‌ها [English]

  • Journalism Ethics
  • Press
  • Social Responsibility Theory
  • In-depth Interview
  • Objectivity