رابطة حضور در فضای مجازی و هویت مدرن / نوشته : سیدمحمد مهدی زاده و مظاهر توفیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقالة ‌[پژوهشی] تأثیرات حضور در فضای مجازی را بر شکل‌گیری هویت مدرن دانشجویان کاربر، در مقاطع مختلف تحصیلی بررسی می‌کند. چارچوب مفهومی تحقیق، مؤلفه‌های مدرنیته از دیدگاه گیدنز، یعنی زمان و مکان، اعتماد، بیم، بازاندیشی، پیوندهای خصوصی و هویت شخصی است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که تجربة حضور در فضای مجازی باعث تحول برخی از جنبه‌های هویت دانشجویان کاربر و شکل‌گیری هویتی سیّال و بازاندیشانه شده‌است

کلیدواژه‌ها