رابطة حضور در فضای مجازی و هویت مدرن / نوشته : سیدمحمد مهدی زاده و مظاهر توفیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقالة ‌[پژوهشی] تأثیرات حضور در فضای مجازی را بر شکل‌گیری هویت مدرن دانشجویان کاربر، در مقاطع مختلف تحصیلی بررسی می‌کند. چارچوب مفهومی تحقیق، مؤلفه‌های مدرنیته از دیدگاه گیدنز، یعنی زمان و مکان، اعتماد، بیم، بازاندیشی، پیوندهای خصوصی و هویت شخصی است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که تجربة حضور در فضای مجازی باعث تحول برخی از جنبه‌های هویت دانشجویان کاربر و شکل‌گیری هویتی سیّال و بازاندیشانه شده‌است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Presence in Virtual Space and Modern Identity

چکیده [English]

This (research) paper reviews the impacts of presence in the virtual space on modern identity formation of user students at various university levels. The contextual framework of the research comprises modernity components from the viewpoints of Giddens that is time and space, trust, risk, reflexivity, personal relationship and self-identity. The findings of the research show that the experience of presence at virtual space brings about changes in some aspects of the students’ identity and formation of a floating and reflexive identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern identity
  • self-identity
  • Virtual Space
  • reflexivity
  • self-introduction and self-management
  • trust and risk