برنامه‌های گفت‌وگوـ محور تلویزیونی و چگونگی آن در دو نظـام رسـانه‌‌‌‌ای ‌‌‌‌آمـریکا و ایـران واکاوی اقتضائات، ضرورت‌ها و بایسته‌ها/ نوشته : مهدی منتظر قائم و حسین مهربانی فر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

برنامه­های گفت‌وگوـ محور1 تلویزیونی با انواع مختلف خود، از جمله ژانرهای مرسوم و پرطرفدار تلویزیونی هستند که ضمن آنکه از اصولی کلی برخودارند، حائز تفاوت‌هایی در کیفیت و نوع پرداخت قواعد و نیز محتوا به تناسب نظام رسانه‌ای ‌که متعلق به آن هستند، می­باشند. نظام رسانه‌ای ‌آمریکا با مبنایی لیبرالیستی و نظام رسانه‌ای ‌ایران با مبنایی دینی (اسلامی)، هر کدام دلالت‌ها و اقتضائات خاص خود را در نوع برنامه‌سازی خاصه برنامه­های گفت‌وگوـ محور دارند. در این نوشتار ضمن تبیین چیستی برنامه­های گفت‌وگوـ محور و اصول آن، با مطالعه این دو نظام، اقتضائات این برنامه‌ها را به تناسب آنهـا مـورد مطالعه قرار داده و در نهایت با واکاوی مبانی توحیدی نظام رسانة اسلامی، ضرورت‌های کلی برنامه‌های گفت‌وگوـ محور در تلویزیون جمهوری اسلامی را به اختصار احصا کردیم. نتیجه آنکه سودگرایی و محوریت سرگرمی مشخصة بنیادین برنامه­های گفت‌وگوـ محور نظام رسانه­ای آمریکا با مبنایی لیبرالیستی است و در نقطة مقابل با وجود رسانه دولتی در ایران و ممیزی­های برخاسته از مبانی توحیدی اسلامی، کنترل و نظارت بر محتوای این برنامه­ها خاصه از نظر اخلاقی و اعتقادی به‌طور دقیق­تری صورت می­گیرد. با مرور مبانی توحیدی می‌توان گفت وجه آرمانی گفت‌وگو، حقیقت­گرایی در برابر سودگرایی، سوداگری و سرگرمی صرف است

کلیدواژه‌ها