برنامه‌های گفت‌وگوـ محور تلویزیونی و چگونگی آن در دو نظـام رسـانه‌‌‌‌ای ‌‌‌‌آمـریکا و ایـران واکاوی اقتضائات، ضرورت‌ها و بایسته‌ها/ نوشته : مهدی منتظر قائم و حسین مهربانی فر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

برنامه­های گفت‌وگوـ محور1 تلویزیونی با انواع مختلف خود، از جمله ژانرهای مرسوم و پرطرفدار تلویزیونی هستند که ضمن آنکه از اصولی کلی برخودارند، حائز تفاوت‌هایی در کیفیت و نوع پرداخت قواعد و نیز محتوا به تناسب نظام رسانه‌ای ‌که متعلق به آن هستند، می­باشند. نظام رسانه‌ای ‌آمریکا با مبنایی لیبرالیستی و نظام رسانه‌ای ‌ایران با مبنایی دینی (اسلامی)، هر کدام دلالت‌ها و اقتضائات خاص خود را در نوع برنامه‌سازی خاصه برنامه­های گفت‌وگوـ محور دارند. در این نوشتار ضمن تبیین چیستی برنامه­های گفت‌وگوـ محور و اصول آن، با مطالعه این دو نظام، اقتضائات این برنامه‌ها را به تناسب آنهـا مـورد مطالعه قرار داده و در نهایت با واکاوی مبانی توحیدی نظام رسانة اسلامی، ضرورت‌های کلی برنامه‌های گفت‌وگوـ محور در تلویزیون جمهوری اسلامی را به اختصار احصا کردیم. نتیجه آنکه سودگرایی و محوریت سرگرمی مشخصة بنیادین برنامه­های گفت‌وگوـ محور نظام رسانه­ای آمریکا با مبنایی لیبرالیستی است و در نقطة مقابل با وجود رسانه دولتی در ایران و ممیزی­های برخاسته از مبانی توحیدی اسلامی، کنترل و نظارت بر محتوای این برنامه­ها خاصه از نظر اخلاقی و اعتقادی به‌طور دقیق­تری صورت می­گیرد. با مرور مبانی توحیدی می‌توان گفت وجه آرمانی گفت‌وگو، حقیقت­گرایی در برابر سودگرایی، سوداگری و سرگرمی صرف است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

TV talk Shows and Their Mechanism in the Media Systems of Iran and US: Analysis of Exigencies, Necessities and Requirements

چکیده [English]

Talk shows with their variety, are among prevalent and popular TV genres. While enjoying general principles, they are different in quality and approach to the rules and content in proportion to the media system they belong to. The US media system with a liberalistic foundation and the Iranian media system with a religious (Islamic) groundwork, each have their specific exigencies and implications in their planning with respect to talk show oriented programs. While explaining the philosophy of the talk-show oriented programs and their principles, this paper reviews these two systems and the exigencies of talk-show oriented programs in proportion with them. In the end by analyzing the monotheistic foundations of the Islamic media system, it has briefly enumerated the general necessities of talk show oriented programs in the Islamic Republic television.
The result indicates that utilitarianism and entertainment orientation are the basic characteristics of talk show programs in U.S. media system with liberalistic basis. On the opposite side, due to existence of state-run media in Iran and control systems stemmed from Islamic monotheistic principles, supervision and control over content of these programs especially from moral and ideological points of view are carried out more precisely.
Reviewing monotheistic principles, it can be said that the idealistic approach of talk shows is realism versus utilitarianism, trade and mere entertainment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talk Show
  • Television
  • US Media System
  • Islamic Republic of Iran Media System