تحلیل محتوای رسانه: یک رویکـرد پژوهشـی/نوشته : علی اکبر فرهنگی و امیر رستگار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بدون تردید قدرت رسانه در جامعة امروزی بر هیچ‌کس پوشیده نیست. به گزارش اخبار رسانه‌های مهم آمده رسانه‌ها می‌توانند به‌طور قابل توجهی بر قیمت سهام تأثیرگذارند و موجب فروپاشی شرکت‌ها، افزایش و کاهش فروش محصولات شوند. رسانه‌ها می‌توانند شرایطی را به‌وجود آورند که موجب استعفای مقامات ارشد و حتی سرنگونی رؤسای جمهور شوند.
تحلیل محتوای رسانه‌ها یک زیرمجموعة تخصصی از تحلیل محتواست که یک متدولوژی تحقیقی قدیمی و تثبیت شده‌است. تحلیل محتوای رسانه‌ها به‌عنوان یک متدولوژی تحقیقاتی در مطالعات ارتباطات جمعی و علوم اجتماعی همراه با ورود تلویزیون افزایش یافت. تحلیل محتوای رسانه‌ها یک روش تحقیقاتی اولیه برای مطالعة نقش خشونت، نژادپرستی و زنان در برنامه‌سازی تلویزیونی نیز در فیلم‌ها، به‌کار برده شده‌است و برخی از محققین تحلیل محتوا را تکنیکی برای نتیجه‌گیری و شناسایی سیستماتیک و عینی ویژگی‌های خاص درون یک متن تعریف کرده‌­اند. رویکرد رفتارگرایانه ورویکرد انسان‌گرایانه دو قالب مهم در تحلیل محتوا هستند . رویکرد رفتارگرایانه به تحلیل محتوا عمدتاً به تأثیراتی مربوط می‌شود که محتوا ایجاد می‌کند. این رویکرد یکی از رویکردهایی است که دانشمندان علوم اجتماعی آن را دنبال می‌کنند. درحالی‌که رویکرد رفتارگرایانه نگاهی نوگرایانه از تحلیل محتوا دارد و سعی در شناخت تأثیرات آتی، رویکرد انسان‌گرایانه نگاهی واپسگرایانه از تحلیل محتوا دارد و می‌کوشد که دربارة جامعه و فرهنگی که آن را به‌وجود آورده‌است بررسی‌های موشکافانه انجام دهد. در این مقاله محققین به بحث درباره تحلیل محتوا و اهمیت آن در رسانه و انواع تحلیل محتوا پرداخته‌اند

کلیدواژه‌ها