دو فضایی‌شدن نظام حکمرانی و دولت همراه: نظام‌مندشدن و همگرایـی رابطة دولت و مردم/ نوشته : سعیدرضا عاملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در دورۀ معاصر، با توجه به توسعۀ فضای اجتماعی که در پرتوی ”دوجهانی شدن­ها و دوفضایی‌شدن جهان“ اتفاق افتاده، تغییرات بزرگی در حوزه‌های مختلف زندگی به‌وجود آمده که یکی از مهم‌ترین آنها تغییر در نظام‌های حکمرانی و مدیریت اجتماعی و شکل‌گیری ”حکمرانی دوفضایی“ است. حکمرانی دوفضایی بر تغییر از حکمرانی تک‌فضایی به حکمرانی مشارکتی دوفضایی تأکید دارد که با توجه به شرایط واقعی‌ـ حضوری زندگی انسان و با رویکرد حفظ پایداری سلامت انسان و محیط زیست و افزایش کارآمدی و بهره‌وری اقتصادی، وظایف و خدمات فضای واقعی‌ـ حضوری را به فضای واقعی‌ـ مجازی منتقل کند. از سوی دیگر، ظهور فناوری­های موبایل یا فناوری‌های همراه، به‌عنوان ابزار ارتباطی ”دسترسی همزمان و همه زمان به همة شهروندان“، مفهوم دولت همراه را به‌میان آورده که ”دولت مرتبط با افراد جامعة در حال حرکت“ و برخاسته از یک ”شبکة ارتباطی همه‌جا حاضر“ است. بر این اساس در این مقاله با استفاده از روش مطالعة کتابخانه‌ای، به این پرسش‌ها پاسخ داده می‌شود که با دوفضای‌شدن زیست‌جهان معاصر، دولت همراه چه ظرفیت مضاعفی را برای دولت‌های جدید ایجاد کرده‌است؟ و بر اساس چه مدل‌هایی کار می‌کند و چه فرصت‌ها و چالش‌هایی را برای دولت‌ها به‌همراه می‌آورد. همچنین این مسئله مورد توجه است که چه رویکردهای نظری برای دولت همراه وجود دارد و عوامل موفقیت دولت همراه چیست؟ به‌علاوه شاخص‌های آمادگی دولت همراه نیز از دیگر موضوعات مورد بحث در این مقاله است. درمجموع حکمرانی دوفضایی با هدف قرار دادن موضوع محوری سلامت و سبک زندگی، هدف‌های کیفی را از طریق برنامة اقدام دوفضایی همراه دنبال می‌کند و نتیجة این امر، ” تحقق کارها“ بدون تخریب محیط زیست و هوا و همچنین بدون تخریب سلامت انسان و تأمین راهکارهای افزایش بهره‌وری و کارآمدی اقتصادی است.

کلیدواژه‌ها