دو فضایی‌شدن نظام حکمرانی و دولت همراه: نظام‌مندشدن و همگرایـی رابطة دولت و مردم/ نوشته : سعیدرضا عاملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در دورۀ معاصر، با توجه به توسعۀ فضای اجتماعی که در پرتوی ”دوجهانی شدن­ها و دوفضایی‌شدن جهان“ اتفاق افتاده، تغییرات بزرگی در حوزه‌های مختلف زندگی به‌وجود آمده که یکی از مهم‌ترین آنها تغییر در نظام‌های حکمرانی و مدیریت اجتماعی و شکل‌گیری ”حکمرانی دوفضایی“ است. حکمرانی دوفضایی بر تغییر از حکمرانی تک‌فضایی به حکمرانی مشارکتی دوفضایی تأکید دارد که با توجه به شرایط واقعی‌ـ حضوری زندگی انسان و با رویکرد حفظ پایداری سلامت انسان و محیط زیست و افزایش کارآمدی و بهره‌وری اقتصادی، وظایف و خدمات فضای واقعی‌ـ حضوری را به فضای واقعی‌ـ مجازی منتقل کند. از سوی دیگر، ظهور فناوری­های موبایل یا فناوری‌های همراه، به‌عنوان ابزار ارتباطی ”دسترسی همزمان و همه زمان به همة شهروندان“، مفهوم دولت همراه را به‌میان آورده که ”دولت مرتبط با افراد جامعة در حال حرکت“ و برخاسته از یک ”شبکة ارتباطی همه‌جا حاضر“ است. بر این اساس در این مقاله با استفاده از روش مطالعة کتابخانه‌ای، به این پرسش‌ها پاسخ داده می‌شود که با دوفضای‌شدن زیست‌جهان معاصر، دولت همراه چه ظرفیت مضاعفی را برای دولت‌های جدید ایجاد کرده‌است؟ و بر اساس چه مدل‌هایی کار می‌کند و چه فرصت‌ها و چالش‌هایی را برای دولت‌ها به‌همراه می‌آورد. همچنین این مسئله مورد توجه است که چه رویکردهای نظری برای دولت همراه وجود دارد و عوامل موفقیت دولت همراه چیست؟ به‌علاوه شاخص‌های آمادگی دولت همراه نیز از دیگر موضوعات مورد بحث در این مقاله است. درمجموع حکمرانی دوفضایی با هدف قرار دادن موضوع محوری سلامت و سبک زندگی، هدف‌های کیفی را از طریق برنامة اقدام دوفضایی همراه دنبال می‌کند و نتیجة این امر، ” تحقق کارها“ بدون تخریب محیط زیست و هوا و همچنین بدون تخریب سلامت انسان و تأمین راهکارهای افزایش بهره‌وری و کارآمدی اقتصادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dual Spacization of Governance and Mobile Government: Systematization and Convergence of Government-People Relations

چکیده [English]

In the contemporary era, with respect to the expansion of social space that occurred because of dual globalization and dual spacization, huge changes have taken place in various fields of life, one of the most important of which is change in governance systems and social management, and formation of dual spacization of governance. Dual spacization of governance lays emphasis on change from single spacization governance to participatory dual spacization governance, which transfers the duties and services of real-actual space to real-virtual space with respect to the real-actual conditions of mankind’s lives and with the approach to preserve the health endurance of mankind and environment, and increase the economic efficiency and productivity. On the other hand, emergence of mobile technologies as communication tools for “simultaneous and all the time accessibility to all citizens”, brings about the concept of mobile government which is the “government connected to the moving people of the society and stems from an “Ubiquitous communication network”. On this basis, using library method, this paper responds to the questions of what binary capacity the mobile government has created for new governments as a result of dual spacization of contemporary lifeworld; on the basis of which models it works and what opportunities and challenges it brings about for governments. Also, the paper takes into consideration what theoretical approaches exist for the mobile government and what the factors behind success of a mobile government are.
Moreover, the indices for readiness of a mobile government are among other issues of discussion in this paper.
On the whole, dual spacizataion governance follows qualitative objectives through mobile dual spacization action plans by targeting the core issues of health and life style.
As a result of this, “realization of tasks” will be materialized without destruction of environment and air and without damaging human beings’ health and through providing mechanisms for increasing economic efficiency and productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dual spacization
  • dual spaciztion governance
  • mobile government
  • mobile government models
  • mobile government theories
  • acceptance of mobile government
  • electronic readiness of mobile government