ایران در مسیر تولید ثروت دیجیتال/ نوشته : محمد سلطانی فر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تنیدگی دنیای محتوای دیجیتالی با فرایندهای اقتصادی جهان اجتماعی‌شدة کنونی، برای کشورها ضرورتی برای تأمل استراتژیک در بحث ”ثروت دیجیتالی“ ایجاد کرده‌است. مقالة حاضر حاصل مطالعه‌ای عمقی در باب مسیر ثروت‌اندوزی دیجیتال کشور است.
دنیای امروز مایملک خود را در آنچه که توانسته دیجیتالی کند ارزیابی می‌کند، سرمایه در دنیای امروز آن چیزی است که از طریق فضای مجازی قابلیت دیجیتالیزه شدن را دارد و می‌تواند در این فضا در اختیار دنیا قرار گیرد، این مقاله سعی دارد تا با بررسی اسناد و راهبردهای کلان کشور در زمینه تولید محتوای دیجیتال کشور، به بررسی وضعیت تولید ثروت دیجیتال کشور بپردازد و نظرات خود را در انتها بیان کند که چگونه می‌توان در تولید محتوا دولت به جای دخالت فقط حمایت و نظارت کند

کلیدواژه‌ها