فراگشتی در طراحی رسانه از ‌چاپ تا وب با تأکید بر نظریة گشتالت/ نوشته: احمدرضا دالوند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

قواعد صفحه‌آرایی را بستر و محمل مورد نظر معین می‌کند. برای مثال، صفحه‌آرایی یک کتاب با قطع سلطانی، که برای خوانده‌شدن باید بر روی رحل قرار می‌گرفت، با کتابی با قطع جانمازی یا قطع بغلی (جیبی) که به‌سادگی در دست جا می‌گرفت؛ بسیار متفاوت بود. چشم مخاطب هنگامی‌که مقابل رحل نشسته و کتابی با قطع سلطانی در مقابل اوست ناگزیر به نیمة پایینی صفحه که به چشمش نزدیک‌تر است، مسلط است، و این نکته ظریف از دید کتاب‌آرایی سنّتی ما مخفی نبوده و چیدمان عناصر صفحه مانند خوشنویسی و تذهیب و نگارگری را در کتاب‌هایی که بر رحل خوانده می‌شدند را متناسب با زاویه دید و موقعیت خواننده کتاب نسبت به پهنای صفحه، تنظیم می‌کردند. کمااینکه چیدمان عناصر صفحه در قطع جانمازی نیز متناسب با ابعاد کوچک و اینکه با یک نظر، پهنای صفحه تماماً به چشم می‌رسید، تنظیم می‌شد. همین نکته، هم‌اینک در تفاوت میان صفحه‌آرایی رسانه‌های چاپی و رسانه‌های الکترونیکی، البته با تفاوت بسیار فاحش‌تر نیز قابل بررسی است. به این معنا که در رسانه‌های وب، صفحات بر روی نمایشگر ظاهر شده و با نور رؤیت می‌شوند و اقتضائات زیباشناسانه به کل متفاوتی با رسانه‌های کاغذی و چاپی دارند. اهمیت صفحه‌آرایی از نظر ارتباط پیچیده آن با مخاطب جای بررسی فراوان دارد، که در این نوشتار می‌کوشیم به آن بپردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Progression in Media Design: From Print to Web

چکیده [English]

The rules of book layout and formatting are determined by the package in question. For instance, the formatting of a folio book  which should have been put on book rest for reading,  was very different from a book in Janamazi formatting (a traditional Iranian-Islamic format before the Gutenberg era and is considered a manuscript)or a pocket book which could be kept in hand easily. When sitting in front of the book rest and a book in folio formatting is in front of you, your eyes would inevitably go to the lower half of the page, which is closer to your eyes. This subtle point has not gone unnoticed by our traditional book formatting, and the layout of the page elements such as calligraphy, illumination and painting in books that should have been read on book rest, were regulated proportionate to the point of view and location of the reader with regard to the width of the page. This is while, the layout of page elements in  Janamazi format was regulated in proportion to the small dimensions and that the entire width of the page was seen in one glance. This same point can be studied in the difference between the layouts of print media and electronic media, of course with more noticeable differences. That is to say, in online media, the pages appear on the screen and are seen with light and therefore the aesthetic requirements are totally different from print media. The importance of layout should be reviewed broadly due to the complicated connection it has with the audience. This paper deals with the same subject

کلیدواژه‌ها [English]

  • Designing elements
  • framework
  • grid and layout
  • layout as a communication system
  • usage of Gestalt theory in design processing
  • Gestalt as mindsight
  • law of Pragnanz
  • website designing