سپهر رسانه و چالش‌های پیش‌ رو/ نوشته : حسن خجسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سپهر رسانه‌ای1 مملو از فرصت‌ها و چالش‌ها است. درک و شناخت درست از آنها فرصت مقابله یا بهره‌برداری را فراهم می‌سازد. همة اینها ناشی از وجود پیشران‌هایی است که تعاملات میان محیط داخل و محیط بیرون سپهر را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. برخی از پیشران‌ها در همة جهان مشترک‌اند و برخی ممکن است انحصار به سپهر رسانه خاصی داشته باشند؛ همان‌گونه که در سپهر ما، ایده و روایت متفاوت با ایده و روایت مسلط جهانی، یکی از عوامل یا پیشران‌های مهم تحولات این سپهر و وجود فرصت‌ها و چالش‌هایی ناشی از آن است. چندین چالش در سپهر رسانه‌ای ما وجود دارد که می‌توان به آنها با رویکردی راهبردی نگاه کرد و از این منظر هرکدام مسئلة راهبردی است که مانع از انجام وظیفه کارآمد رسانه، مخصوصاً رسانه‌های ملی است. این مقال درصدد یادآوری چالش‌های سپهر رسانه به‌عنوان معضل یا مسئله راهبردی است که راه‌حل آن نیز در همین چارچوب قابل تبیین است

کلیدواژه‌ها