حقوق مطبوعات؛ چالش‌های امروز و نیازهای فردا/نوشته : محسن اسماعیلی

چکیده

سی سال از تصویب و اجرای آخرین قانون مطبوعات در کشور ما می‌گذرد. گذشته از لزوم بازنگری همة قوانین بشری، تحول فناوری‌های نوین ارتباطی و تنوع رسانه‌های نوپیدا و نیز تجربة اجرای قوانین موجود دلایلی است که ضرورت تحقیق و تدوین قانون جامع رسانه‌ها را از سطح نظری به حوزة حقوق هم کشانده‌است.
برای رسیدن به نظام مطلوب حقوق مطبوعات و دستیابی به قانون قابل دفاع برای همة رسانه‌ها چاره‌ای جز شناسایی چالش‌های کنونی و نیازهای فردا نیست. عدم جامعیت و توازن میان حقوق و حدود، پراکندگی و تعدد قوانین رسانه‌ای، بی‌توجهی به کارکردهای خودتنظیمی ‌و اخلاق حرفه‌ای، بی‌بهره ماندن از نظارت‌های صنفی و مدنی، و بالأخره رعایت‌نکردن شیوة قانون‌نویسی پنج چالش و نیاز عمده‌ای است که مورد توجه این مقاله قرار گرفته و با ارائة نمونه‌هایی به راه برون‌رفت از آنها اشاره شده‌است.

کلیدواژه‌ها