سینماپژوهی عصب‌شناسانه (عصب‌شناسی‌شناختی و مطالعات سینمایی)/ نوشته : یوری هانسون , اوهد لندزمن , باربارانمپمیر, ایگناچیو ولینس , ناواروبین , دیوید ج.هیگر ترجمه : سیاوش صلواتیان و سیدمحمدرضا سیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله به توصیف روشی جدید برای ارزیابی تأثیر یک فیلم بر فعالیت مغزی تماشاگران می‌پردازد. در این روش، فعالیت مغز در خلال تماشای آزاد فیلم‌ها از طریق ” تصویربرداری کارکردی به شیوة تشدید مغناطیسی“ (Functional Magnetic Resonance Imaging)(اف‌ام‌آر‌آی) اندازه‌گیری می‌شود و به‌منظور ارزیابی شباهت‌ها در زمان پاسخ‌دهی و منطقة پاسخ‌دهنده مغز در بین مخاطبان هنگام تماشای فیلم از تحلیل ”همبستگی میان‌سوژه‌ای“ (Inter-subject Correlation)(آی‌اس‌سی) استفاده می‌شود. نتایج تحقیقات ما نشان می‌دهند که بعضی از فیلم‌ها می‌توانند به مقدار زیادی فعالیت مغزی و حرکات چشمی بینندگان را کنترل کنند. باوجوداین، یافته‌های فوق برای انواع مختلف محصولات متحرک تصویری مصداق ندارد و میزان کنترل فعالیت‌های مغزی بینندگان به‌تبع محتوا، تدوین و سبک کارگردانی فیلم متفاوت است. به نظر ما (آی‌اس‌سی) می‌تواند در حوزة مطالعات سینما به‌عنوان یک ابزار سنجش کمّی عصب‌شناختی، مفید واقع شود و از آن به‌منظور سنجش تأثیرات سبک‌های مختلف تولید فیلم بر مغز تماشاگران استفاده شود؛ (آی‌اس‌سی) همچنین می‌تواند روش ارزشمندی برای ارزیابی بهتر محصولات در صنعت فیلم‌سازی و سینما باشد. در نهایت ما به این نتیجه رسیده‌ایم که این روش با نزدیک‌کردن دو رشته کاملاً متفاوت و دور از هم عصب‌شناسی شناختی و مطالعات سینما می‌تواند دریچه‌ای به‌سوی یک فضای بین‌رشته‌ای جدید به نام ”سینماپژوهی عصب‌شناسانه“(Neurocinematic Study)باز کند.

کلیدواژه‌ها