سبک زبان در گفتمان خبری (مطالعة موردی برنامة ”خبر 20“ شبکة خبر) /نوشته : اردشیر زابلی زاده و ندا موسوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش انسجام سبک زبانی برنامه ”خبر 20“ در چارچوب نظریة طراحی مخاطب بررسی شده‌است. طبق نظریة طراحی مخاطب، گوینده سبک زبانی خود را متناسب با مخاطب خود انتخاب می‌کند و این مسئله در رسانه‌های خبری که نیاز به جذب و حفظ مخاطب دارند، از اهمیت برخوردار است. برای بررسی سبک زبانی برنامة ”خبر 20“، سه بُعد زبان‌شناختی آوایی/ واژگانی، اسم‌سازی، و ساخت معلوم/ مجهول انتخاب شدند و انسجام سبکی برنامه در چارچوب هر یک از این ابعاد زبانی بررسی شد. برنامة ”خبر 20“ مربوط به تاریخ بیستم شهریورماه 1391 ضبط شد و گفتار مجری برنامه در ” استودیو“ و ”سایه روشن“ به‌صورت مکتوب درآمد و در قالب 15 بند خبری مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که صورت آوایی واژه‌ها در سبک ”خبر 20“ همانند سبک محاوره‌ای و غیررسمی است، اما دیگر ابعاد واژگانی، اسم‌سازی، و ساخت معلوم/ مجهول در آن متمایل به سبک رسمی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Language Style in News Discourse Case Study: IRINN ‘‘News Bulletin 20’’

چکیده [English]

This paper has reviewed the coherence of the language style of IRINN ‘news bulletin 20’ within the framework of the audience design theory. According to audience design theory, the speakers chose their language style according to their audience and this issue is of importance in news media, which need to attract and keep their audience. To review the language style of news bulletin 20, the three lexical/vocal/nominalization linguistic dimensions and the active/passive structure were chosen and the stylistic coherence of the news bulletin was reviewed within the framework of each of these dimensions. The “News Bulletin 20” of September 10, 2012 was recorded and the presenter’s statements at ‘Studio’ and ‘Saye Roshan (Special News)’ sections were written down and analyzed within the framework of 15 news paragraphs. The findings of data analysis shows that the vocal form of words are  similar to slang and non-formal style in “News bulletin 20” program, but the lexical, nomination dimensions and passive/active structure all tend towards formal style

کلیدواژه‌ها [English]

  • Language style
  • audience design
  • conformity
  • news discourse