سبک زبان در گفتمان خبری (مطالعة موردی برنامة ”خبر 20“ شبکة خبر) /نوشته : اردشیر زابلی زاده و ندا موسوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش انسجام سبک زبانی برنامه ”خبر 20“ در چارچوب نظریة طراحی مخاطب بررسی شده‌است. طبق نظریة طراحی مخاطب، گوینده سبک زبانی خود را متناسب با مخاطب خود انتخاب می‌کند و این مسئله در رسانه‌های خبری که نیاز به جذب و حفظ مخاطب دارند، از اهمیت برخوردار است. برای بررسی سبک زبانی برنامة ”خبر 20“، سه بُعد زبان‌شناختی آوایی/ واژگانی، اسم‌سازی، و ساخت معلوم/ مجهول انتخاب شدند و انسجام سبکی برنامه در چارچوب هر یک از این ابعاد زبانی بررسی شد. برنامة ”خبر 20“ مربوط به تاریخ بیستم شهریورماه 1391 ضبط شد و گفتار مجری برنامه در ” استودیو“ و ”سایه روشن“ به‌صورت مکتوب درآمد و در قالب 15 بند خبری مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که صورت آوایی واژه‌ها در سبک ”خبر 20“ همانند سبک محاوره‌ای و غیررسمی است، اما دیگر ابعاد واژگانی، اسم‌سازی، و ساخت معلوم/ مجهول در آن متمایل به سبک رسمی است

کلیدواژه‌ها