سینمای ایران در سینمای غرب (تحلیلی از فیلم سینمایی طبیب ”بوعلی سینا“ ) /نوشته : سید محمد مهدیزاده و ناصر اسدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

از ویژگی‌های جهان‌بینی غرب، خودبرتر بینی ذاتی آن است. این خصیصه، در همة ابعاد قابل بررسی است. یکی از حوزه‌هایی که نگرش و الگوهای فرادستانه غرب را بازتاب می‌دهد، فضای رسانه‌ای و محتوای آن است. سینما یکی از ابزارهای مهم و قدرتمند در بازنمایی ”خود“ و ”دیگران“ بوده‌است. کشورهای غربی با بهره‌گیری از این ابزار نه‌تنها به تولید و بازتولید اسطوره‌های غرب متمدن می‌پردازند، که همواره کلیشه‌های ”غیر“ نامتمدن را چارچوب‌بندی می‌کنند. فیلم سینمایی طبیب، همانند فیلم‌های بسیار دیگری که صنایع رسانه‌ای غرب در این راستا تولید و پخش کرده‌اند، این بار موضوع چندبُعدی دیگری را به تصویر کشیده‌است. ایران، اسلام، و ابن‌سینا (به‌عنوان نمونه‌ای از نخبگان ایرانی) در این فیلم بازنمایی شده‌اند. این موضوعات در قالب نشانه‌شناسی مورد تحلیل قرار گرفته‌اند و آنچه ماحصل این پژوهش است، افزون بر جعل و تحریف تاریخ از سوی سازندگان فیلم و روایت، نمایشی از غرب ذاتاًَ برتر و دیگران ذاتاً پست‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran’s Image in Western Cinema: A Review of Tabib (Avicenna) Feature Film

چکیده [English]

Representation of "others" in Western movies has been one of the important themes in Western cinema for several decades. Calling non-Western civilization uncivilized ‘others’ has been common by the West from centuries ago based on their ideological viewpoints. The Western media began representing communism as a dangerous "other" during the "Cold War". After the fall of the Union of Soviet Socialist Republics (USSR), the West-- as a superior civilization-- regarded Islam and Muslims and to some extent other races and ethnicities as "Others". This paper critically analyses the film "The Physician" based on Orientalism thesis. The film is based on the novel of the same name by the American novelist Noah Gordon. The novel is fiction. This paper has used multi-method approach including semiotics, content analysis, discourse analysis, and technical decoding. The findings of the research show that the movie represented Islam and Iranians as wild (uncivilized and irrational) and dangerous "others". Like other Western movies, the film implied that "We" are better than the "Others"; the same as before

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical analysis
  • The Physician
  • Western Cinema
  • Avicenna
  • Iran
  • Islam