الگوی استفاده از اینترنت و نگرش نسبت به تبلیغات بازرگانی /نوشته : محمدمهدی فرقانی و عقیل متقدم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تبلیغات اینترنتی امروزه به بخشی جدایی‌ناپذیر از برنامه‌ریزی تبلیغات برای صاحبان کالا و خدمات و مدیران تبلیغاتی تبدیل شده‌است. که این امر ناشی از اهمیت روزافزون اینترنت و تبلیغات در جوامع مختلف است. تبلیغات اینترنتی دربرگیرندة نمایش نام‌ها، علائم تجاری و شعارها و تصاویر تبلیغاتی در سایت‌های مختلف است.
این مقاله تلاش دارد با بررسی الگوی استفاده دانشجویان از اینترنت و نگرش آنها به تبلیغات، رابطة این دو متغیر را مورد سنجش قرار دهد. روش انجام این پژوهش پیماش است. جامعه آماری آن شامل دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی است. نتایج کلی بیانگر آن است که کاربران با استفاده متوسط به‌لحاظ زمانی نگرش مطلوب‌تری نسبت به تبلیغات در محیط وب دارند تا کاربران کم‌مصرف و پرمصرف. این روابط از طریق آزمون آماری واریانس یک‌طرفه مورد سنجش قرار گرفته‌است. همچنین زمینة استفاده افراد از اینترنت هم رابطة معناداری با نگرش آنها نسبت به تبلیغات در فضای وب دارد. نتایج حاکی از آن است کسانی که بیشترین استفاده را از شبکه‌های اجتماعی یا پست‌الکترونیک و همچنین کاربردهای اطلاع‌رسانی اینترنت دارند نگرش نسبتاً مطلوب یا مثبتی به تبلیغات دارند. همچنین نتایج آزمون آماری برای مقایسه میانگین‌ها نشان می‌دهد که تفاوت معناداری بین نگرش مردان و زنان نسبت به تبلیغات اینترنتی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pattern for Internet Use and Attitudes towards Advertising

چکیده [English]

Internet commercials today have turned into an integral part of advertising planning for owners of goods and services by advertising executives. This is prompted by the ever-increasing importance of the Internet and advertising in different communities. The Internet advertising includes presentation of names, trademarks and advertising mottos and images in different sites. This paper intends to evaluate the relationship between the pattern of students’ use of the Internet and their attitude towards advertising by examining these two variables. This paper intends to evaluate the relationship between these two variables by examining the pattern of students’ use of the Internet and their attitude towards advertising. The paper has used survey method. Its statistical population consists of students of Faculty of Social Sciences and Communication of Allameh Tabatabaei University.  The overall results indicate that consumers with average Internet usage in term of time have a more desirable attitude towards advertising in the web environment as compared to those with low or high usage. These relationships have been measured by using one-way analysis of variance (anova) test. In addition, the theme which consumers use the Internet for has a significant relationship with their attitudes towards advertising in the web environment. The findings suggest that those who have highest use of social networking or email as well as the Internet informative applications have a relatively favorable or positive attitude towards advertising. Also, the statistical test’s results on comparison of the means indicate that there is no meaningful difference between the attitude of men and women toward the Internet advertising.

کلیدواژه‌ها [English]

  • advertising
  • pattern of usage
  • Attitude
  • Internet users