الگوی استفاده از اینترنت و نگرش نسبت به تبلیغات بازرگانی /نوشته : محمدمهدی فرقانی و عقیل متقدم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تبلیغات اینترنتی امروزه به بخشی جدایی‌ناپذیر از برنامه‌ریزی تبلیغات برای صاحبان کالا و خدمات و مدیران تبلیغاتی تبدیل شده‌است. که این امر ناشی از اهمیت روزافزون اینترنت و تبلیغات در جوامع مختلف است. تبلیغات اینترنتی دربرگیرندة نمایش نام‌ها، علائم تجاری و شعارها و تصاویر تبلیغاتی در سایت‌های مختلف است.
این مقاله تلاش دارد با بررسی الگوی استفاده دانشجویان از اینترنت و نگرش آنها به تبلیغات، رابطة این دو متغیر را مورد سنجش قرار دهد. روش انجام این پژوهش پیماش است. جامعه آماری آن شامل دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی است. نتایج کلی بیانگر آن است که کاربران با استفاده متوسط به‌لحاظ زمانی نگرش مطلوب‌تری نسبت به تبلیغات در محیط وب دارند تا کاربران کم‌مصرف و پرمصرف. این روابط از طریق آزمون آماری واریانس یک‌طرفه مورد سنجش قرار گرفته‌است. همچنین زمینة استفاده افراد از اینترنت هم رابطة معناداری با نگرش آنها نسبت به تبلیغات در فضای وب دارد. نتایج حاکی از آن است کسانی که بیشترین استفاده را از شبکه‌های اجتماعی یا پست‌الکترونیک و همچنین کاربردهای اطلاع‌رسانی اینترنت دارند نگرش نسبتاً مطلوب یا مثبتی به تبلیغات دارند. همچنین نتایج آزمون آماری برای مقایسه میانگین‌ها نشان می‌دهد که تفاوت معناداری بین نگرش مردان و زنان نسبت به تبلیغات اینترنتی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها