بررسی ضرورت بازتعریف منافع ملی در عصر دیپلماسی رسانه‌ای /نوشته : محمد سلطانی فر و لیلا خانزاده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بیان دیدگاه‌های خود و حاکم‌کردن آنها در جهان از یک‌سو و صلح و جلوگیری از ایجاد تعارض‌های بین‌المللی از سوی دیگر از جمله مواردی هستند که در طول تاریخ جزو خواسته‌های اغلب دولت‌ها و شهروندان جهان در راستای منافع ملی آنها محسوب می‌شده‌است. این اهداف در دنیای امروز بیش از آنکه به‌طور مستقیم از سوی دستگاه‌های دیپلماسی پیگیری شود از سوی رسانه‌ها اجرا می‌شود؛ چراکه جهانی‌شدن حوزة انتشار رسانه‌های نوین، چهرة جدیدی از قدرت را به‌وجود آورده‌است. این قدرت به‌ظاهر ناپیدا، می‌تواند در مشخص‌کردن مرزهای منافع ملی کشورها نیز اثرگذار باشد. از این‌رو در مقاله پیش‌رو که حاصل گفت‌وگوهای عمقی با جمعی از کارشناسان رسانه و دیپلماسی است، سعی شد اهمیت، ضرورت و نقش دیپلماسی رسانه‌ای در بازتعریف و نحوة دستیابی به منافع ملی در عصر رسانه‌ای امروز مورد بررسی و موشکافی قرار گیرد

کلیدواژه‌ها