بازنمایی هویت ملی به‌عنوان امر سیاسـی در مجمـوعه‌های تاریخی تلویزیـون جمهـوری اسلامی ‌ایـران /نوشته : مختار نوری , علی حسن پور و صادق محمدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در دهه‌های اخیر و متأثر از چرخش­های فکری به‌وجود آمده، امر سیاسی خصلتی رسانه­ای یافته‌است و رسانه­ها در زیست­جهان سیاست، به مهم­ترین بستر بازنمایی و منازعه معنایی تبدیل شده­اند. بازنمایی و معناسازی­های رسانه­ای، اموری ذاتی و طبیعی نیستند، بلکه برساخته­هایی گفتمانی بوده که بر روابط قدرت دلالت می­کنند. در این مقاله تحت‌تأثیر رویکرد ”مطالعات فرهنگی“ و با بهره­گیری از نظریه‌های ”برساخت‌گرایانۀ بازنمایی“ استوارت هال و ”هژمونی“ گرامشی، نحوة بازنمایی رسانه­ای هویت ملی و ابعاد سیاسی آن در سریال­های تاریخی تلویزیونی مورد بررسی قرار می­گیرد. برای این منظور، به‌صورت تصادفی پنج سریال تلویزیونی در ژانر ” تاریخی“ که در دهه‌های اخیر از شبکه‌های مختلف صدا و سیما پخش شده­اند را مورد بررسی و تحلیل محتوا قرار داده­ایم. نتایج حاصل شده نشان می­دهد که قدرت سیاسی عنصری تعیین­کننده در بازنمایی رسانه­ای به‌شمار می­رود و متأثر از تعیین­کنندگی چنین قدرتی که در گفتمان سیاسی حاکم تجلی‌یافته، بازنمایی هویت ملی و ابعاد سیاسی آن در مجموعه‌های تلویزیونی خصلتی ایدئولوژیک یافته‌است. گفتمان سیاسی حاکم از طریق هژمونی مدنی در رسانه‌ها، فرایندی را در برنامه‌های تلویزیونی ایجاد کرده‌است که منجر به بازنمایی ایدئولوژیک هویت ملی و ابعاد سیاسی آن شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of istorical Series National Identity as a Political Affair in IRIB H

چکیده [English]

Political issues have assumed media quality in recent decades under the influence of the emerged intellectual turns. The media have turned into the most important ground for semantic representation and dispute in the political environment. Media representation and meaning-building are not inherent and natural affairs, but rather are based on discourse structures which hint at power relations. In this paper, influenced by “cultural studies” approach and by taking advantage of the theories of Stuart Hall’s “Representation” and Gramsci’s “Hegemony” theories, the mechanism of media representations of national identity and its political dimensions in TV historical series have been examined. For this purpose, a random five television series of “historical” genre, which have been aired in recent decades on different IRIB channels were examined and analyzed. The results show that political power is a determining element in media representation and being influenced by the resolve of such a power which has been manifested in the dominant political discourse, representation of national identity and its political dimensions have gained an ideological characteristic in TV series.
The dominant political discourse has created a process in TV programs through civil hegemony in the media that has resulted in ideological representation of national identity and its political dimensions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Representation
  • National Identity
  • TV
  • political affair
  • Cultural Policy