سیاست‌های خبری در زمینة اخبـار جنـگ (مطالعة موردی ایالات متحده آمریکا) /نوشته : ارل ایلهان و نالان /ترجمه سعید باقری و مصطفی اسکندری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اطلاعات و ارتباطات در هر برهة تاریخی برای جوامع و دولت‌ها مهم بوده‌است. از این‌رو تکنولوژی­های ارتباطاتی که باعث گسترش اطلاعات است همواره توسط دولت­ها نظارت و کنترل شده‌است. سیاست­های ارتباطی روشی است که توسط دولت‌ها برای این منظور اتخاذ شده‌است.
این مطالعه تلاشی است برای بیان این موضوع که چگونه ایالات متحده آمریکا به‌عنوان یکی از کارآمدترین کشورهای جهان در زمینة ارتباطات، تکنولوژی­های نوین ارتباطاتی را در جنگ ویتنام (73ـ1965)، جنگ اول خلیج‌فارس (91ـ1990) و جنگ دوم خلیج‌فارس (جنگ عراق 2003) به‌کار برد و چگونه این امر در سیاست­های خبری این کشور منعکس شد

کلیدواژه‌ها