بررسی سلطة (هژمونی) فرهنگی در بازی‌های رایانه‌ای (با تکیه بر بازی سیمز) /نوشته : محمدرضا رسولی و زهرا رستگار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه طیف جدیدی از رسانه‌ها جای خود را در میان مردم باز کرده‌اند. یکی از این رسانه‌ها بازی‌های رایانه‌ای است. از طرفی سلطة (هژمونی) فرهنگی‌ای در رسانه وجود دارد و سعی دارد از طریق رسانه، یا به نوعی کنترل فرهنگی، باورهای خود را به مخاطب القا کند. به‌طوری که مخاطب یا مصرف‌کنندة رسانه گمان کند که آزادی انتخاب دارد. هدف محقق در این پژوهش این است که به توصیف و تحلیل نشانه‌شناختی سبک زندگی در یکی از بازی‌های رایانه‌ای به‌نام ”سیمز“ بپردازد. ”سیمز“ یک بازی ایدئولوژیک در ژانر ایفای نقش است و سعی دارد با وجود ادعای بی‌طرفی خود سبک زندگی خاصی را به نمایش بگذارد. محقق در این پژوهش به‌دنبال پاسخی برای پرسش‌هایی نظیر چگونگی نمایش سبک زندگی در سیمز، مصرف، شخصیت بوده‌است و با استفاده از روش نشانه‌شناسی به این نتیجه رسیده‌است که سیمز سبک زندگی غربی را به نمایش گذاشته‌است و در آن تنها و تنها به مصرف اهمیت داده‌شده‌است، چراکه مصرف بیشتر باعث می‌شود به شادی‌های مادام العمر رسید! همچنین این بازی نمایش یک جامعه با نظام سرمایه‌داری است که این نظام سعی بر این دارد افراد را سرگرم شادی در زندگی کند تا از طریق این شادی کاذب بتواند به حیات خود ادامه دهد و این شادی تنها با مصرف است که به‌دست می‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of Cultural Hegemony in Computer Games (By Relying on Sims Game)

چکیده [English]

Today a new spectrum of media has found its footing among people. One of these media is computer games. Meanwhile cultural hegemony exists in the media and tries to induce its own beliefs in the audience through the media or through some kind of cultural control in a way that the audience or the consumer of the media would think they have freedom of choice. In this study, the researcher aims to semiotically define and analyze the life style in a computer game called “The Sims”.
The Sims is an ideological game in role playing genre which despite its claims on neutrality, tries to exhibit a specific life style. The researchers are looking for responses to questions on issues such as the mechanism of displaying life style in the Sims, consumption and personality. They have come to the conclusion that the Sims displays the Western life style and that consumption is the only thing that has been attached importance in it as further consumption results in attaining perpetual happiness! This game also displays a community with a capitalistic system, which intends to make people entertain their life so that they could continue their life through this made-up happiness, which is attained only through consumption

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computer Games
  • cultural hegemony
  • Life style
  • Semiotics