بررسی سلطة (هژمونی) فرهنگی در بازی‌های رایانه‌ای (با تکیه بر بازی سیمز) /نوشته : محمدرضا رسولی و زهرا رستگار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه طیف جدیدی از رسانه‌ها جای خود را در میان مردم باز کرده‌اند. یکی از این رسانه‌ها بازی‌های رایانه‌ای است. از طرفی سلطة (هژمونی) فرهنگی‌ای در رسانه وجود دارد و سعی دارد از طریق رسانه، یا به نوعی کنترل فرهنگی، باورهای خود را به مخاطب القا کند. به‌طوری که مخاطب یا مصرف‌کنندة رسانه گمان کند که آزادی انتخاب دارد. هدف محقق در این پژوهش این است که به توصیف و تحلیل نشانه‌شناختی سبک زندگی در یکی از بازی‌های رایانه‌ای به‌نام ”سیمز“ بپردازد. ”سیمز“ یک بازی ایدئولوژیک در ژانر ایفای نقش است و سعی دارد با وجود ادعای بی‌طرفی خود سبک زندگی خاصی را به نمایش بگذارد. محقق در این پژوهش به‌دنبال پاسخی برای پرسش‌هایی نظیر چگونگی نمایش سبک زندگی در سیمز، مصرف، شخصیت بوده‌است و با استفاده از روش نشانه‌شناسی به این نتیجه رسیده‌است که سیمز سبک زندگی غربی را به نمایش گذاشته‌است و در آن تنها و تنها به مصرف اهمیت داده‌شده‌است، چراکه مصرف بیشتر باعث می‌شود به شادی‌های مادام العمر رسید! همچنین این بازی نمایش یک جامعه با نظام سرمایه‌داری است که این نظام سعی بر این دارد افراد را سرگرم شادی در زندگی کند تا از طریق این شادی کاذب بتواند به حیات خود ادامه دهد و این شادی تنها با مصرف است که به‌دست می‌آید.

کلیدواژه‌ها