پخش سریال‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و فرهنگ نامگذاری مردم /نوشته : ناهید کردی و طاهر براتچیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این پژوهش مطالعة رابطة نام‌های ایرانی با پخش سریال‌‌های تلویزیونی است. در این پژوهش از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده می‌شود، و جامعه آماری به تعداد متولدین سال‌های 82 تا 92 (کودکان زیر 10 سال ایران) است و حجم نمونه برای توزیع پرسشنامه طبق فرمول ” کوکران“ (Cochran) حداقل 384 برآورد می‌شود و تعداد 428 پرسشنامه مورد استفاده قرار می‌گیرد. آمار اسنادی از پایگاه‌های اطلاعات سـازمان ثبت احـوال اخـذ و جمع‌آوری می‌شـود. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss و آزمون‌های ” آنوا “ (Anova) و ”خی‌دو“ (Chi-square test) استفاده می‌شود. نتایج نشان می‌دهد شش نام ایرانی (نهال، ثمر، عمر، لاله، یاسمین، آیسان) در رابطه با پخش سریال‌های مختلف ماهواره‌ای افزایش معنی‌‌دار داشته‌اند، و نتایج اسنادی با نتایج پرسشنامه مقایسه می‌شوند. نتایج اسنادی نشان می‌دهد که نام‌ها با پخش سریال‌ها رابطه معنی‌‌دار دارند و نتایج پرسشنامه نشان می‌دهد مردم به تأثیر رسانه در نامگذاری کودکان اعتقاد زیادی ندارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Popular Satellite TV Series and People’s Culture of Choosing Names

چکیده [English]

The purpose of this research is to study the relationship between Iranian names and series broadcast by satellite television networks. Both Documentation and Survey methods have been used in this research. The statistical population includes all children born between the years 1382 (March 21, 2003- March 20, 2004) and 1392 (March 21, 2013 – March 20, 2014), that is children under 10 years of age in Iran). Based on the Cochran's formula, the sample population for distribution of questionnaire was estimated to be at least 384 persons and 428 questionnaires were used. The ANOVA and Chi-square tests and SPSS software have been used to analyse the data. The findings of the research indicate that six Iranian names (Nahal, Samar, Omar, Laleh, Yassamin, Aysan) have registered a meaningful increases in connection with various series broadcast from different satellite television networks. The documentary findings and questionnaire results are compared with one another. Documentary results indicate that the names have meaningful relationship with (names used in the) broadcast series. 
Yet, analysis of the questionnaires shows that people do not believe in media effect on naming children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Name
  • naming
  • name frequency
  • Media
  • Television Series
  • satellite