پخش سریال‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و فرهنگ نامگذاری مردم /نوشته : ناهید کردی و طاهر براتچیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این پژوهش مطالعة رابطة نام‌های ایرانی با پخش سریال‌‌های تلویزیونی است. در این پژوهش از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده می‌شود، و جامعه آماری به تعداد متولدین سال‌های 82 تا 92 (کودکان زیر 10 سال ایران) است و حجم نمونه برای توزیع پرسشنامه طبق فرمول ” کوکران“ (Cochran) حداقل 384 برآورد می‌شود و تعداد 428 پرسشنامه مورد استفاده قرار می‌گیرد. آمار اسنادی از پایگاه‌های اطلاعات سـازمان ثبت احـوال اخـذ و جمع‌آوری می‌شـود. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss و آزمون‌های ” آنوا “ (Anova) و ”خی‌دو“ (Chi-square test) استفاده می‌شود. نتایج نشان می‌دهد شش نام ایرانی (نهال، ثمر، عمر، لاله، یاسمین، آیسان) در رابطه با پخش سریال‌های مختلف ماهواره‌ای افزایش معنی‌‌دار داشته‌اند، و نتایج اسنادی با نتایج پرسشنامه مقایسه می‌شوند. نتایج اسنادی نشان می‌دهد که نام‌ها با پخش سریال‌ها رابطه معنی‌‌دار دارند و نتایج پرسشنامه نشان می‌دهد مردم به تأثیر رسانه در نامگذاری کودکان اعتقاد زیادی ندارند

کلیدواژه‌ها