بررسی نقش فیس‌بوک بر تغییر ماهیـت شیـوه‌های انتشـار اخبـار و اطلاعات از دیدگاه روزنامه‌نگاران تهرانی عضـو شبکه اجتماعی فیس‌بوک /نوشته :علی گرانمایه پور و فروغ جیرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله بر اساس یافته‌های رسالة کارشناسی ارشد با نام ”بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی بر تغییر ماهیت انتشار اخبار و اطلاعات با تأکید بر فیس‌بوک“تنظیم شده‌است.  این پژوهش به روش پیمایشی و ابزار اندازه‌گیری آن پرسشنامه بوده وجامعة ‌آماری مورد تحقیق شامل روزنامه‌نگاران فعال در شبکه اجتماعی فیس‌بوک بوده‌است.
یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که اکثریت روزنامه‌نگاران روزانه بیشتر از چهار ساعت از اینترنت استفاده کرده و خبرنگاران برای تکمیل و یا دریافت اخبار خود از شبکه اجتماعی فیس‌بوک بیشتر از سایر شبکه‌ها استفاده می‌کنند؛ اما در طول روز از فیس‌بوک به میزان کم و خیلی‌کم استفاده می‌کنند. همچنین مدت زمان عضویت اکثریت روزنامه‌نگاران در فیس‌بوک سه سال بوده و این شبکه در نحوة انتشار اخبار توسط روزنامه‌نگاران به‌صورت رسمی یا غیررسمی تأثیر دارد. همچنین با توجه به فیلتربودن فیس‌بوک و تلقی جرم نسبت به استفاده از آن از سوی مراجع قانونی، روزنامه‌ای که خبرنگاران در آن مشغول به‌کار هستند به میزان کم و بسیار کمی برای ارتباط با مخاطبان و یا فروش بیشتر از این شبکة اجتماعی استفاده می‌کند. براساس یافته‌های تحقیق در خصوص چگونگی عضویت کاربران در سایر نهادهای رسمی و غیررسمی دولتی و غیر دولتی؛ اکثریت روزنامه‌نگاران اعلام کردند که در نهادهایی همچون (انجمن اولیا و مربیان، انجمن اسلامی، انجمن ورزشی و تفریحی، انجمن علمی‌ـ تخصصی، انجمن صنفی، انجمن محلی، حزب و تشکل سیاسی رسمی کشور، سازمان‌های غیر دولتی، انجمن‌های خیریه‌ای و بسیج) عضو نیستند

کلیدواژه‌ها