رابطه بین جوّ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی خبرنگاران شاغل در خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) /نوشته : طاهر روشندل اربطانی و مسعود مقصودی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

کارکنان هر سازمان انتظار دارند سازمان متبوع خود با فراهم‌ساختن جوّ سازمانی مطلوب و حمایت‌آمیز شرایط تأمین نیازهای آنان را فراهم کنند. به‌علاوه در دنیای پرچالش کنونی سازمان‌ها در تلاش هستند تا کارکنانی را به‌کارگیرند که فرا‌تر از وظیفه و نقش تعیین‌شده در شرح شغلشان عمل کنند. اهمیت آنچه بیان شد در قالب سازمان­های رسانه­ای به‌دلیل تفاوت این قسم سازمان­ها با سازمان­های صنعتی بیشتر نمایان می‌شود. لذا این نیاز متقابل و همچنین کمبود مطالعات و تحقیقات لازم در خصوص شناسایی رابطه این دو متغیر در سازمان‌های رسانه­ای ضرورت بررسی رابطه میان جوّ سازمانی ادارک‌شده از سوی کارکنان و رفتار شهروندی آنان را طلب می‌کند. 175 نفر از خبرنگاران خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) به‌عنوان نمونه آماری تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتند. به‌منظور جمع­آوری داده­ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد. با استفاده از آزمون فرض آماری فرضیات تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت. بر این اساس و با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری کلیه فرضیات تحقیق مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Relationship between Organizational Climate and Organizational Citizenship Behavior among Journalists in the Islamic Republic News Agency (IRNA)

چکیده [English]

Staffs in organizations expect their managers to provide favorable and supportive climate to meet their needs. Furthermore, in today’s challenging world, organizations strive to hire employees to work beyond their job description and responsibility.  
The importance of what was said is more explicit in media organizations due to differences between media and industrial organizations.
Therefore, this mutual need and absence of necessary studies on relationship between these two variables in media organizations require examination of the  relationship between organizational climate perceived by employees and their citizenship behavior  The sampling comprised 175 journalists from the Islamic Republic News Agency (IRNA). Questionnaire was used to collect data. The research hypotheses were tested using statistical hypothesis testing. Accordingly, utilizing structural equation modeling, all hypotheses were confirmed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Organization
  • organizational citizenship behavior
  • Organizational climate
  • Islamic Republic News Agency (IRNA)