رابطه بین جوّ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی خبرنگاران شاغل در خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) /نوشته : طاهر روشندل اربطانی و مسعود مقصودی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

کارکنان هر سازمان انتظار دارند سازمان متبوع خود با فراهم‌ساختن جوّ سازمانی مطلوب و حمایت‌آمیز شرایط تأمین نیازهای آنان را فراهم کنند. به‌علاوه در دنیای پرچالش کنونی سازمان‌ها در تلاش هستند تا کارکنانی را به‌کارگیرند که فرا‌تر از وظیفه و نقش تعیین‌شده در شرح شغلشان عمل کنند. اهمیت آنچه بیان شد در قالب سازمان­های رسانه­ای به‌دلیل تفاوت این قسم سازمان­ها با سازمان­های صنعتی بیشتر نمایان می‌شود. لذا این نیاز متقابل و همچنین کمبود مطالعات و تحقیقات لازم در خصوص شناسایی رابطه این دو متغیر در سازمان‌های رسانه­ای ضرورت بررسی رابطه میان جوّ سازمانی ادارک‌شده از سوی کارکنان و رفتار شهروندی آنان را طلب می‌کند. 175 نفر از خبرنگاران خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) به‌عنوان نمونه آماری تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتند. به‌منظور جمع­آوری داده­ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد. با استفاده از آزمون فرض آماری فرضیات تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت. بر این اساس و با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری کلیه فرضیات تحقیق مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها