تنوع فرهنگی ایران و الزامات سیاستگذاری رسانه‌ای (مطالعة موردی شبکه‌های استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ‌ایران / نوشته : مسعود کوثری و سید حسن آذری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در دنیای جهانی‌شده و جهان رسانه‌ای شدة امروز دسترسی به ابزار رسانه‌ای و بازنمایی برای همة افراد، گروه‌ها، اجتماعات، مناطق و حوزه‌های جغرافیایی و فرهنگی به نیازی ضروری تبدیل شده‌است. شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی محلی از جمله مدل‌های رسانه‌ای هستند که در این زمینه اهمیت منحصربه‌فردی داشته و با استفاده از مزیت محلی خود ظرفیت‌های فراوانی در حفاظت و حمایت از تنوع فرهنگی دارند. از این رو در این مقاله با اشاره به تنوع فرهنگی بالای ایران، الزامات سیاستگذاری صحیح و متناسب با تنوع فرهنگی ایران دربارة شبکه‌های استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ‌ایران مورد بحث قرار گرفته‌است. بدین‌منظور بر مبنای عناصر سیاست رسانه‌ای و روندهای جهانی حمایت رسانه‌ای از تنوع فرهنگی، ضرورت‌ها و ظرفیت‌های شبکه‌های استانی در نظام رسانه‌ای ایران استخراج‌شده و در ادامه به ارزیابی سیاست‌های وضع‌شده دربارة این شبکه‌ها و نیز عملکرد آنها پرداخته شده‌است. روش استفاده شده در این تحقیق مطالعة موردی بوده و نتایج به‌دست آمده در بخش ارزیابی سیاست‌ها نشان می‌دهد که حمایت از تنوع فرهنگی، جایگاه ویژه‌ای در اهداف ترسیم‌شده برای شبکه‌های استانی دارد؛ هرچند در مواردی به‌ویژه مؤلفة زبان کاستی‌هایی مشاهده می‌شود. همچنین ارزیابی عملکرد این شبکه‌ها در ارتباط با تنوع فرهنگی نشان می‌دهد که در کنار نقاط قوت آنها، در بخش‌هایی ضعف‌هایی وجود دارد که شاخص‌ترین آنها را می‌توان نبود استراتژی مشخص و جامع در حمایت و حفاظت از تنوع فرهنگی و توجه ناکافی به ویژگی محلی‌بودن به‌مثابة مزیت منحصربه‌فرد شبکه‌های استانی دانست

کلیدواژه‌ها