تنوع فرهنگی ایران و الزامات سیاستگذاری رسانه‌ای (مطالعة موردی شبکه‌های استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ‌ایران / نوشته : مسعود کوثری و سید حسن آذری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در دنیای جهانی‌شده و جهان رسانه‌ای شدة امروز دسترسی به ابزار رسانه‌ای و بازنمایی برای همة افراد، گروه‌ها، اجتماعات، مناطق و حوزه‌های جغرافیایی و فرهنگی به نیازی ضروری تبدیل شده‌است. شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی محلی از جمله مدل‌های رسانه‌ای هستند که در این زمینه اهمیت منحصربه‌فردی داشته و با استفاده از مزیت محلی خود ظرفیت‌های فراوانی در حفاظت و حمایت از تنوع فرهنگی دارند. از این رو در این مقاله با اشاره به تنوع فرهنگی بالای ایران، الزامات سیاستگذاری صحیح و متناسب با تنوع فرهنگی ایران دربارة شبکه‌های استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ‌ایران مورد بحث قرار گرفته‌است. بدین‌منظور بر مبنای عناصر سیاست رسانه‌ای و روندهای جهانی حمایت رسانه‌ای از تنوع فرهنگی، ضرورت‌ها و ظرفیت‌های شبکه‌های استانی در نظام رسانه‌ای ایران استخراج‌شده و در ادامه به ارزیابی سیاست‌های وضع‌شده دربارة این شبکه‌ها و نیز عملکرد آنها پرداخته شده‌است. روش استفاده شده در این تحقیق مطالعة موردی بوده و نتایج به‌دست آمده در بخش ارزیابی سیاست‌ها نشان می‌دهد که حمایت از تنوع فرهنگی، جایگاه ویژه‌ای در اهداف ترسیم‌شده برای شبکه‌های استانی دارد؛ هرچند در مواردی به‌ویژه مؤلفة زبان کاستی‌هایی مشاهده می‌شود. همچنین ارزیابی عملکرد این شبکه‌ها در ارتباط با تنوع فرهنگی نشان می‌دهد که در کنار نقاط قوت آنها، در بخش‌هایی ضعف‌هایی وجود دارد که شاخص‌ترین آنها را می‌توان نبود استراتژی مشخص و جامع در حمایت و حفاظت از تنوع فرهنگی و توجه ناکافی به ویژگی محلی‌بودن به‌مثابة مزیت منحصربه‌فرد شبکه‌های استانی دانست

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural Diversity of Iran and Media Policymaking Requirements Case Study: IRIB Provincial Channels

چکیده [English]

In the globalized and media dominated world of today, access to media and representation tools has turned into an urgent need for all individuals, groups and communities as well as geographical and cultural regions and areas. Local radio and TV channels are among media models that enjoy unique importance in this context and, by using their local advantage, they have numerous capacities and potentials to protect and support cultural diversity. Therefore, with respect to the high cultural diversity in Iran, this paper discusses proper policymaking requirement in the provincial networks of the Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) in proportion with Iran’s cultural diversity. From this perspective, the necessities, goals and functions of IRIB provincial channels, as local media, have been reviewed. For this purpose, first components of media policy, which emphasize the need to promote cultural diversity and local channels, are listed and then the global trend of media support for cultural diversity discussed. The research has employed case study as its methodology. Assessing the policies of IRIB provincial channels, the findings of the study indicate that support for cultural diversity has enjoyed a special status in the goals drawn up for them, though shortcomings are witnessed especially with respect to the language factor.
In addition, assessment of the performance of these channels with respect to cultural diversity indicates that there are weaknesses besides their points of strength. This article emphasizes that although provincial channels have useful functions and capacities in supporting cultural diversity and strengthening local democracy, there are limitations and problems which affect the performance of these channels and for this reason there is dire need to review the existing policies and draw up better strategies

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural diversity
  • Local media
  • provincial networks
  • Media Policy
  • public interest
  • Access
  • cultural citizenship